Drukuj

- dotyczy sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych: 1) Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i w związku z tym sprzedaż ich jest zwolniona od podatku od towarów i usług? 2) Czy sprzedaż przedmiotowych części samochodowych można rozliczyć na zasadzie marży?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność polegającą m. in. na kupnie i sprzedaży używanych samochodów i podatek należny z powyższych transakcji rozliczany jest na zasadzie marży. Pytania Pana dotyczą sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych:

  1. Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i w związku z tym sprzedaż ich jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
  2. Czy sprzedaż przedmiotowych części samochodowych można rozliczyć na zasadzie marży?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 „Zwalnia się od podatku: (...) dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”. Ponadto ust. 2 w/w artykułu stanowi, iż „Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: (...) pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku”.

Ponadto na potrzeby rozdziału 4 „Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków”, który reguluje kwestię opodatkowania towarów używanych marżą, w art. 120 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy określono, iż „przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie”, przy spełnieniu przesłanek wynikających z ust. 10 wyżej cytowanego artykułu.

Podsumowując:

Ze względu na fakt, iż nie jest Pan użytkownikiem części samochodowych, a jedynie posiadaczem towaru handlowego, części tych nie można uznać za towar używany w sensie art. 43 ust. 2 ww. ustawy. W związku z tym sprzedaż przedmiotowych części, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, nie może zostać zwolniona od podatku VAT.

Przedmiotowe części samochodowe nie mogą również zostać rozliczone na zasadzie marży, gdyż towarem, który Pan zakupił był używany samochód i jedynie on sprzedany w całości (w stanie aktualnym) lub po ewentualnej naprawie, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, może zostać uznany za towar używany i na podstawie ww. artykułu ust. 4 rozliczony marżą.

Zatem zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, części samochodowe pochodzące z rozbiórki używanego pojazdu powinny być opodatkowane 22% stawką podatku VAT.

Podobne interpretacje: