Drukuj

Czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?

Spółka jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami nie posiadającymi siedziby na terytorium Polski. Spółka często wystawia faktury zawierające kwoty wyrażone w walucie obcej. Faktury , co do zasady, są generowane przez system automatycznie wraz z dokumentami WZ w momencie wydania towaru z magazynu. Wydając towar przed godziną 12.00 danego dnia nie ma jeszcze ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obcych na dany dzień.

półka pyta, czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wyjaśnia:Stanowisko Spółki zasługuje na aprobatę.Od 1 maja 2004r. obowiązuje zasada przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej odpowiednio na dzień wystawienia faktury lub powstania obowiązku podatkowego.Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Natomiast w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§37 ust. 2 cyt. rozporządzenia). Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku gdy faktura jest wystawiana zanim NBP wyliczy i ogłosi bieżący kurs średni waluty obcej.

Podobne interpretacje: