Drukuj

1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych? 2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota? 3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej? 4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT?

Pytanie 1 i 2:
Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Przepis ust. 4 dotyczy zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie będącej podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą;
2. podatników wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4.

Zgodnie z art. 120 ust. 11 opodatkowanie marży może mieć również zastosowanie do dostawy:

1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4;
2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3. dzieł sztuki nabytych od podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, innego niż wymieniony ust. 4, które podlegały opodatkowaniu podatkiem wg stawki 7%;

Warunkiem skorzystania z opodatkowania metodą marżową dostaw, o których mowa w art. 120 ust. 11 ustawy o VAT jest zawiadomienie, zgodnie z art. 120 ust. 13 ww. ustawy, na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie rozliczania się metodą marżową, przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie to jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.
W art. 120 ust. 1 ustawy o VAT zdefiniowano dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT pojęcia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.
Z przytoczonych przepisów wynika, że opodatkowanie metodą marżową dotyczy dostaw jedynie konkretnie powyżej wykazanych towarów nabytych od ściśle określonych dostawców. Podatnik winien samodzielnie poddać analizie warunki i okoliczności nabycia towaru, który jest przedmiotem jego dostawy pod kątem wyżej cytowanych przepisów.


Pytanie 3:
Zgodnie z ww. art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dla podatnika wykonującego czynności wymienione w tym artykule podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża.
Na podstawie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948, z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiągniętego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz, lub w imieniu innych podatników.


Pytanie 4:
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić pełną ewidencję zawierającą:

• kwoty określone w art. 90, czyli kwoty, które podatnik obowiązany jest ewidencjonować do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego;
• dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;
• wysokość podatku należnego;
• kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego;
• kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
• oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;
• a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134, art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W myśl art. 120 ust. 15 ww. ustawy, jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania.
W odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Podobne interpretacje: