Drukuj

Podatnik zakupił w Szwajcarii samochód osobowy na umowę kupna-sprzedaży. Na granicy szwajcarsko-niemieckiej zapłacił podatek VAT wraz z akcyzą. Po sprowadzeniu samochodu do kraju zwrócił się z prośbą do Wydziału Komunikacji o zarejetrowanie przedmiotowego samochodu, jednak Wydział Komunikacji odmówił mu rejestracji z powodu braku zaświadczenia VAT-25. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dla krajów z poza Unii Europejskiej również wydawane jest zaświadczenie VAT-25?

Uregulowania w zakresie obowiązków w podatku od towarów i usług związanych z importem towarówm zawiera art. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535). I tak, podatnicy na których ciąży obowiązek zapłaty cła, również w przypadku, gdy na podstaiwe przepisół celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym, kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. W zakresie poboru tak wykazanego podatku od towarów i usług stosowane są przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła - art. 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwestie zaś wydawania zaświadczeń o uregulowaniu obowiązków w podatku od towarów i usług zawiera art. 105 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług - naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświdaczeń potwierdzjących:

  1. uiszczenie przez podatnika podatku w przypadkach, o którym mowa w art. 103 ust. 3, 4 ustawy o podatku od towarów i usług - zaświadczenia wydawane są podatnikom obowiązanym do obliczenia i wpłacenia podatku na konto urzędu skarbowego w terminie 14 dni od nia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu lub innych środków transportu nabytych przez podatników podatku od towarów i usług rozliczających ten podatek na zasadach ogólnych, jeśli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium karju.
  2. braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju - zaświadczenie o braku obowiązku podatkowego wydawane jest na wniosek zainteresowanego, nabywającego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdu, któr mają być dopuszczone do ruchu na trerytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług przez państwa członkowskie rozumie się państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej - Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwcja, Włochy, Wielka Brytania, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

W przypadku nabycia środka transportu spoza Unii Europejskiej mamy do czynienia z importem towarów. Zgodnie z art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy nabywający towary z krajów trzecich (art. 2 pkt 5 powołanej ustawy - za terytorium państwa trzeciego rozumie się przez to terytorium państwa niewchądzącego w skład terytorium Wspólnoty).

W zaistniałej sytuacji wydanie omawianego zaświadczenia przez naczelnika urzędu sakrbowego nie jest prawem przewidziane, gdyż organem obowiązanym do poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu, jest organ celny art. 3 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie poboru podatku VAT z tyułu importu nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w kwestaich omawianych zaświdczeń.

Także z drugiej strony, jak omówiono wydawanie przedmiotowych zaświadczeń jest ściśle związane z czynnościami nabycia wewnątzrwspólnotowego - jak w art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie dotyczy to więc importu towarów zdefiniowanego w art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o zadany stan faktyczny, zgodnie z przepismi obowiązującymi w dacie udzielonej odpowiedzi.

Podobne interpretacje: