Drukuj

Podatnik wnosi o wyjaśnienie czy pozostałe usługi świadczone przez biblioteki np. wyszukiwanie na zamówienie użytkowników informacji naukowej i normalizacja we własnych zbiorach oraz zasobach innych bibliotek krajowych i zagranicznych nadal znajdują się w katalogu usług zwolnionych od podatku VAT. Wątpliwości podatnika dotyczą również zakwaterowania w Domach Asystenta i Doktoranta. Politechnika Wrocławska posiada domy Asystenta i Doktoranta. Zakwaterowani są w nich doktoranci, którzy nie są pracownikami, studenci, asystenci i inny pracownicy uczelni. W tym zakresie podatnik prosi o wyjaśnienie: 1. Czy istotne znaczenie ma przeznaczenie budynku, czy należy brać pod uwagę zakwaterowane tam osoby? 2. Jak traktować zakwaterowanego studenta w Domach Asystenta? 3. Czy wyżej wymienione domy należy traktować jako hotele pracownicze?

Mając na uwadze kwestię dotyczącą usług zwiazanych z kulturą sklasyfikowanych w PKWiU w dziale 92 i wymienionych miedzy innymi w punkcie 5 poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea, i innych usług związanych z kulturą, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie wyjaśnia:
Organy podatkowe nie są właściwe w sprawach klasyfikowania usług świadczonych przez podatnika do właściwego grupowania PKWiU. To podatnik może dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych przez siebie usług zgodnie z klasyfikacja PKWiU, a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego z zapytaniem, jak ma zaklasyfikować swoje usługi. Dopiero ustalony symbol PKWiU, podatnik winien się zwrócić do organu podatkowego, który wypowie się, co do zasad opodatkowania usługi o określonym symbolu PKWiU.
Natomiast w sprawie dotyczącej zakwaterowania w Domach Asystenta, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie wyjaśnia:
Zwolnienia wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1 - załącznik Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) mają charakter przedmiotowy. Oznacza to, że od podatku zwolniona jest pewna czynność, niezależnie od tego, jaki podmiot ją wykonuje. Zwolnienia te są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania.
Odnosząc się do zapytania podatnika dotyczącego stawki podatku VAT na usługi świadczone przez olitechnikę Wrocławską tj. zakwaterowanie w Domach Asystenta i Doktoranta pracowników uczelni, studentów oraz doktorantów niebędących pracownikami uczelni, stwierdzić należy, że ustawodawca w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. zwolnił przedmiotowo z podatku usługi zakwaterowania w bursach internatach i domach studenckich (PKWiU 55. 23. 15 wyłącznie w zakresie wskazanym w załączniku). Jednocześnie ustawodawca przewidział rozliczenie dotyczące usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (PKWiU 70. 20. 11 wyłącznie w zakresie wskazanym w ustawie).
Ustawodawca przewidział także preferencję w wysokości 7% odnośnie towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. W powołanym załączniku wymienione są w pozycji 140 (symbol PKWiU ex 55.2) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.
Wobec powyższego dopiero właściwa klasyfikacja działalności wykonywanej przez podatnika przesądzi o stawce (lub zwolnieniu) podatku VAT. W razie wątpliwości należy zwrócić się do właściwego organu statystycznego z zapytaniem o zakwalifikowanie usługi.

Podobne interpretacje: