Drukuj

Czy urząd skarbowy wyda zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku VAT od zbycia pojazdu dokumentowanego fakturą z wyszczególnioną kwotą poodatku VAT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami ) § 3 ust. 3 wymagane zaświadczenia wydane przez właściwy organ, potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług ( patrz § 3 ust.1 pkt. 5 ) może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku VAT.W przypadku więc, gdy rejestrujący pojazd posiada dowód nabycia od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami w postaci faktury VAT z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług na podstawie wyżej cytowanych przepisów bezpodstawne jest żądanie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający fakt uiszczenia przez sprzedawcę należnego podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: