Drukuj

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową stawką VAT w wysokości 22%. Natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny są w oparciu o przepis art. 7 ust. 1 pkt. 2 i poz. 14 załącznika Nr 2 do w/w ustawy zwolnione od podatku VAT.

Podatnikami podatku VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

W świetle art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 Euro, tj. 40.900 zł podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w 2003 roku.

W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli są to osoby fizyczne, dla celów podatku VAT traktuje się je w taki sam sposób jak inne osoby fizyczne.A zatem każdy ze współwłaścicieli nieruchomości świadczących usługi najmu jest zwolniony z podatku VAT do chwili przekroczenia kwoty 10.000 Euro tj. 40.900 zł.

Z chwilą przekroczenia ww. kwoty współwłaściciel nieruchomości staje się podatnikiem VAT z mocy cyt. ustawy o VAT i obowiązany jest złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Współwłaściciel nieruchomości będący podatnikiem VAT świadczący usługi najmu winien w zakresie swojego udziału w nieruchomości udokumentować ww. czynności fakturami VAT wystawianymi na najemców lokali - zgodnie z art. 32. ust. 1 cyt. wyżej ustawy o VAT oraz § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Faktury powyższe winny być ewidencjonowane w prowadzonej do celów podatku VAT ewidencji zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT oraz rozliczane w deklaracjach VAT-7 składanych przez współwłaścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 6 ust. 8b pkt 4 cyt. wyżej ustawy o VAT.

Natomiast zarządca za zarządzanie nieruchomością na podstawie zawartej umowy pobiera wynagrodzenie i jeśli jest podatnikiem VAT, powinien je uwzględnić w swojej deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz.176 ze zm.), podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekraczają kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2003 roku kwota dochodu wolna od podatku - 2.789,68 zł.).

Zaliczki miesięczne od przychodów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, a zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad - do dnia 20 grudnia.

W terminach płatności zaliczek, podatnik obowiązany jest złożyć deklarację PIT-5.

Podobne interpretacje: