Drukuj

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy obowiązany jest do wypełniania pozycji Nr 57 deklaracji VAT-7 dotyczącej kwoty podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakup paliwa stanowi koszt podatnika jako urzędu obsługującego organy władzy publicznej ponoszony w celu realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (tj. przepisami ustawy o drogach).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane dowykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15,przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zzastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 3 ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innychpojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wedługwzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.
W związku z powyższym, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.
Kwotę podatku wynikającą z wyżej cytowanego przepisu podatnicy obowiązani są ujmować w pozycji 57 deklaracji VAT-7, której wzór wprowadzony został z dniem 1 maja 2004 r. w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89 poz. 852).
Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w każdym z tych uregulowań podatkowych mowa jest o podatku naliczonym wynikającym zdziałalności gospodarczej podatnika podatku od towarów i usług ściśle określonego w art. 15ustawy o podatku od towarów i usług.
W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Zatem jeśli podatek naliczony dotyczący zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu związany jest z działalnością podmiotu określonego w wyżej cytowanym art. 15 ust. 6 ustawy, nie posiadającego w tym zakresie statusu podatnika VAT, podatnik nie jest obowiązany ujmować tej kwoty podatku w pozycji 57 deklaracji VAT-7.

Podobne interpretacje: