Drukuj

Wspólnicy spółki z o. o. zamierzają zgodnie z art. 528 i nast. k.s.h. dokonać jej podziałupoprzez wydzielenie i przeniesienie do nowo zawiązanej spółki z o. o. część majątku spółkidzielonej, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa przy czym spółka dzielona niezostanie wykreślona z właściwego rejestru. W związku z powyższym zamierzająca dokonać podziału Spółka prosi owyjaśnienie czy z tytułu tego wydzielenia i przeniesienia majątku, po stronie spółki dzielonej i nowo utworzonej powstaną zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie zawierają regulacji odnoszących się bezpośrednio do opisanej wyżej czynnościpodziału osoby prawnej. O skutkach takiego podziału mowa jest m. in. w art. 93c ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jednakże w zakresie podatku od towarów i usług przepis ten wyjaśnia jedynie, kto wskutek podziału osoby prawnej wstępuje wprzewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia tej osoby.
Zdaniem tut. organu podatkowego niezbędnym wydaje się odniesienie opisanej wyżejczynności podziału spółki do transakcji zbycia przedsiębiorstwa wskazanej przez Ustawodawcę w art. 6 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług. Za takim odniesieniem przemawia w szczególności to, iż w art. 5(8) VI Dyrektywy Rady EWG z dnia 17 maja 1977 r. postanowiono, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie całości lub części majątku przedsiębiorstwa, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca. Polski ustawodawca zdecydował się na opcję przewidzianą w ww. Dyrektywie i w rezultacie - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług -przepisów ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.”
Skoro więc nie stosuje się przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług do czynności zbycia stanowiącego zorganizowaną całość przedsiębiorstwa, to ze względów celowościowych przepisów przedmiotowej ustawy nie należy stosować do czynności wydzielenia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonego na tej bazie samodzielnego przedsiębiorstwa (w tym przypadku spółki z o.o.)
Reasumując opisany wyżej podział przez wydzielenie i przeniesienie nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku od towarów i usług zarówno po stronie spółki dzielonej jak i po stronie spółki nowo utworzonej. Zatem przedstawione w piśmie stanowisko podatnika należy uznać za słuszne.

Podobne interpretacje: