Drukuj

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez usługi rozumie się m.in. usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

W związku z tym aby określić właściwą stawkę podatku VAT należy dokonać klasyfikacji świadczonych usług, przyporządkowując je do właściwych grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy zwolnione są od podatku od towarów i usług:

  • Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem:
  1. usług izb wytrzeźwień,
  2. usług wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych; wyłączenie nie dotyczy usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

należące do grupowania PKWiU ex 75 (pozycja 18 załącznika Nr 2),

  • Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami Nr 2).

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli usługi polegające na pilotowaniu pojazdów nienormatywnych mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 75, natomiast czynności polegające na udostępnianiu kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej są usługami sklasyfikowanymi w PKWiU ex 85, to będą zwolnione od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że organy skarbowe nie są upoważnione do wydawania opinii w zakresie klasyfikacji towarów i usług na podstawie przepisów o statystyce publicznej, dlatego też w sprawie zaliczenia w/w usług do właściwych grupowań PKWiU należy zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29.

W przypadku zakwalifikowania w/w usług w sposób odmienny od wskazanego w niniejszym piśmie, proszę o ponowne wystąpienie (wraz z opinią Urzędu Statystycznego) do tut. Organu w celu określenia prawidłowej stawki podatku.

Podobne interpretacje: