Drukuj

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych za udostępnianie informacji publicznej.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej". Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia m. in. do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności m. in.:

1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

Podmiot udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość:

- kopiowania informacji lub jej wydruk,
- przesłania informacji albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie dostępny nośnik.

Dostęp do informacji jest, co do zasady, bezpłatny. Jednakże, jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępniania ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W nawiązaniu do powyższego należy wskazać, że czynność udostępnienia informacji publicznej na wniosek, nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to czynność nieprzejawiająca autonomii woli stron, a obowiązek nałożony regulacjami ustawowymi. W przedstawionej sprawie, również został ustawowo określony zwrot kosztów związanych z udostępnianiem informacji. Nie może on być utożsamiany z obrotem w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do regulacji art. 29. ust. 1 ustawy, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Pobierana opłata nie stanowi obrotu, lecz jest zwrotem za faktycznie poniesione koszty. Jest ona tak skalkulowana w taki sposób, aby nie przekroczyć faktycznie poniesionych przez organ kosztów dodatkowych.
Na podstawie powyższego należy uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.
Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w złożonym przez podatnika wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć wpływ za zakres uprawnień lub obowiązków podatnika.

Podobne interpretacje: