Drukuj

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (uzupełnione w dniu 13.01.2003 r.).

Pan M. jest rolnikiem-podatnikiem VAT rozliczającym się według zasad ogólnych. Obowiązany jest, więc do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr. 11 poz. 50 ze zm.).

Ponieważ podatnik sprzedawał wyłącznie produkty rolne, zgodnie z art. 10 ust. 1a ww. ustawy przysługiwało mu uprawnienie do składania deklaracji za okresy kwartalne. Pan M. skorzystał z tego prawa od stycznia 2002 r. Jeżeli zatem podatnik chciałby czerpać pożytki z dzierżawy stacji paliw położonej na terenie swego gospodarstwa rolnego, należy postawić pytanie czy będzie to czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Pojęcie usług zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Trzeba przez nie rozumieć m.in. usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Należy do nich zaliczyć czynności związane z umową najmu, użyczenia czy dzierżawy.

Powyższa ustawa określa czynności podlegające opodatkowaniu, nie uzależnia natomiast obowiązku opodatkowania VAT od prowadzonej działalności gospodarczej. Czynność dzierżawy jest przedmiotem opodatkowania tym podatkiem niezależnie od tego, czy będzie ona uznana za działalność gospodarczą czy nie. Dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie ma to żadnego znaczenia.

Jeżeli zatem podatnik podatku VAT oprócz wykonywanych dotychczas czynności dokona dzierżawy terenu i urządzeń na nim zainstalowanych powinien czynność tą opodatkować VAT i uwzględnić ten fakt w prowadzonej ewidencji oraz deklaracji podatkowej VAT-7. Jednakże straci Pan wówczas prawo do składania deklaracji VAT-7R za okresy kwartalne.

Z treści art. 10 ust. 1a należy przyjąć, że uprawnienia do składania deklaracji za okresy kwartalne nie przysługuje tym podatnikom-rolnikom, którzy wykonują poza czynnością sprzedaży produktów rolnych inne czynności będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: