Interpretacje w temacie: Termin wpłaty podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Termin wpłaty podatku

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.09.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy wybrali metodę kwartalnego składania d ...

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2000 r. Nr PP - 732-2-19/2000 Izba Skarbowa w Olsztynie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbo ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia faktur wystawionych w miesiącu kwietniu, pomimo braku zapłaty w tym miesiącu, do rozliczenia w deklaracji VAT-7za miesiąc kwiecień 2004r.

Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia faktur wystawionych w miesiącu kwietniu, pomimo braku zapłaty w tym miesiącu, do rozliczenia w deklaracji VAT-7za miesiąc kwiecień 2004r. Spółka prowadzi działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKP) 4523A Budowa dróg kołowych i szynowych. Faktury były wystawiane w ciągu 7 dni od wykonania usługi czyli odbioru robót, działalność ta opodat ...

Generowanie strony w 14 ms