Interpretacje w temacie: Wykazanie podatku w fakturze

Ścieżka aktualnego tematu

Czy w przypadku wysłania faktury korygującej pocztą, zwrotne potwierdzenie odbioru może być uznane jako potwierdzenie odbioru faktury i stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie? - dot. § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268).

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 4 oraz § 42 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o ...

Od jakiej kwoty należy naliczyć podatek VAT przy wystawianiu faktury VAT jeżeli w umowie najmu lokalu określono czynsz najmu bez podania informacji, czy jest to czynsz netto, czy brutto?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie znak: PP-448/47/04 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje: 1. Do ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 27 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy należy wpisywać tylko te dowody sprzedaży, które dokumentują faktyczną sprzedaż. Jeśli w ewidencji tej ujęto f ...


W jaki sposób podatnik podatku od towarów i usług powinien obliczać kwotę podatku należnego na wystawianych fakturach VAT ?

Zasady dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez podatników podatku VAT określają aktualnie przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego oraz w zakresie zaliczenia do przychodów i opodatkowania podatkiem VAT należności otrzymanych od usługobiorcy za użytkowanie prywatnego samochodu

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pani wnioskiem z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia informacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego oraz w zakresie zaliczenia do przychodów i opodatkowania podatkiem ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż wysegregowanych odpadów nadających się do odzysku (puszki, makulatura, folia, butelki, itp.) opodatkowana jest stawką 7% oraz czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych otrzymane faktury od kontrahentów na których brak wyszczególnienia w każdej pozycji kwoty podatku i wartości towaru wraz z podatkiem, a ujęte w podsumowaniu jest prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 12.03.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 12.03.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy w ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować dostawę i montaż wyprodukowanej przez spółkę stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego realizowanej na podstawie umowy zawartej z kontrahentem? Czy wystawiając fakturę za wykonaną usługę powinna wykazać w odrębnych pozycjach robociznę ,pracę sprzętu, transport i materiały osobno stosując odpowiednie stawki podatku VAT, jeżeli umowa zawarta na wykonanie roboty budowlano –montażowej nie określa odrębnego rozliczenia zużytych materiałów?

Pismem z dnia 23.06.2004r Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w sprawie określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do wymiany stolarki budowlanej wyprodukowanej we własnym zakresie w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz czy faktura VAT za wykonaną usługę powinna być wystawiona w rozbiciu na robociznę ,pracę sprzętu ,transport i materiały licząc właściwą stawkę do ...

Czy czynność zwrotu kosztów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o VAT, nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Spółka ma prawo wystawić fakturę korygującą?

Poniesione przez najemcę nakłady inwestycyjne, dotyczące modernizacji wynajmowanych pomieszczeń, będą następnie zwrócone przez właściciela lokalu. Czynność ta stanowi rozliczenie pomiędzy stronami umowy najmu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. dalej ustawy o VAT), opodatkowaniu podlega sprzed ...

W rozliczeniu za jaki miesiąc sprzedawca jest obowiązany do zwiększenia kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny?Zdaniem podatnika, podatek należny wykazany w fakturach korygujących sprzedawca rozlicza w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej, bez względu na fakt, czy faktura ta zawiera informację o zwiększeniu, czy też o zmniejszeniu podatku należnego.

Stan faktyczny: Podatnik, wystawia faktury korygujące powodujące zwiększenie kwoty podatku należnego w dwóch przypadkach: zmiany ceny i pomyłek w ilości zafakturowanego towaru. Podatnik zwiększa podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Ocena prawna stanu faktycznego: Wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej może być skutkiem pop ...

Generowanie strony w 17 ms