Drukuj

zakres stosowania przepisów art. 4 pkt 2 e ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu – 21.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej stosowania art. 4 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w odniesieniu do wskazanych w piśmie usług - wyjaśnia, co następuje:

Do pisma z dnia 26.02.2004 r. Spółka dołączyła kserokopię „Umowy o usługach informatycznych” zawartą z podmiotem zagranicznym. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2001 r. i została zawarta na okres 3 lat, z możliwością przedłużania okresu obowiązywania umowy.

Z umowy wynika, że Spółka kupuje od podmiotu zagranicznego usługi informatyczne, za które opłaca czynsz miesięczny według zasad określonych w Załączniku A do umowy, w tym usługi polegające na:

  • korzystaniu z poczty elektronicznej i aplikacji powiązanych (tj. korzystanie z centralnie zarządzanego systemu DIAMOND, korzystanie z podstawowej struktury pocztowej Lotus Notes, serwerów pocztowych i wszystkich licencji oprogramowania, podłączenie do internetu i skrzynki pocztowej),
  • korzystaniu z łączy PDS,
  • udostępnieniu do korzystania oprogramowania („najem” oprogramowania), zarządzaniu cyklem życia komponentów CODE (zarządzanie kontraktami dostawców, aktualizacjami i związanymi z tym testami), a także infrastruktura zarządzania przedsiębiorstwem.

Część usług Spółka otrzymuje dzięki podłączeniu do serwera podmiotu zagranicznego lub serwera zakupionego przez Spółkę w celu otrzymywania powyższych usług, dzięki czemu opłaty z tytułu korzystania z „miejsca” na serwerze, ponoszone na rzecz podmiotu zagranicznego, są niższe. W przypadku usług CODE usługodawca dostarcza Spółce płyty CD z aktualnymi wersjami oprogramowania. Oprogramowanie to instalowane jest na komputerach pracowników Spółki.

Zdaniem Spółki wymienione usługi nie są usługami określonymi w art. 4 pkt 2 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług mimo, że w opisie tych usług używane jest słowo „licencje”.

Jak wynika z art. 4 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) do usług zalicza się „udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego”.

Licencja do programu komputerowego, dotyczy korzystania z utworu na ściśle określonych polach eksploatacji. Pola eksploatacji w odniesieniu do programu komputerowego zostały wyszczególnione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i obejmują one prawo do:

  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie,w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywaniai przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
  • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Powyższe prawa są autorskimi prawami majątkowymi do programu komputerowego, których przeniesienie jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast upoważnienie do korzystania z licencji, to udzielenie sublicencji osobom trzecim przez pierwotnego licencjobiorcę. Sublicencja oznacza możliwość korzystania z programu komputerowego przez osoby trzecie w granicach pierwotnego upoważnienia licencyjnego.

W przypadku gdy udzielanie licencji, upoważnienie do korzystania z licencji lub przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, dokonywane jest przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, uważa się, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, tzn. terytorium Polski.

W związku z powyższym, jeżeli Spółka dokonuje zakupu usług informatycznych od podmiotu zagranicznego, które polegają na upoważnieniu do korzystania z licencji lub przeniesieniu autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – to są to usługi w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit. e cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Świadczenie takich usług ma charakter importu usługi, zgodnie bowiem z art. 4 pkt 5, w związku z art. 4a ust. 1 ustawy – przez import usług rozumie się m.in. usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą.

Oznacza to, że usługobiorca jest zobowiązany naliczyć podatek należny według stawki 22%, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, przy czym o kwotę tego podatku może obniżyć kwotę podatku należnego na zasadach przewidzianych w art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy.

Usługi elektronicznej wymiany danych i wiadomości, gdy przy teletransmisji danych wykorzystywany jest serwer podmiotu zagranicznego są usługami wykonywanymi poza granicami kraju. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także import usług, który zgodnie z definicją określoną w art. 4 pkt 5 ustawy - jest świadczeniem usługi na terytorium RP przez podmiot zagraniczny.

Przesłana przez Spółkę „Umowa o usługach informatycznych” nie precyzuje wszystkich warunków korzystania z oprogramowania i licencji CODE, co nie pozwala na prawidłowe zakwalifikowanie tych usług. Zakwalifikowanie kupowanych usług, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, leży w gestii podatnika będącego stroną zawartej umowy.

Podobne interpretacje: