Drukuj

Czy usługi budowlane podlegają opodatkowaniu w Polsce jeżeli odbiorcą usługi jest kontrahent zagraniczny a usługa świadczona jest na obiekcie stałym w Polsce.

Odpowiadając na pismo Strony zgodnie z art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wyjaśnia, co następuje.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.Uregulowanie to jest jednym ze szczególnych przypadków ustalenia miejsca świadczenia w stosunku do reguły ogólnej zawartej w ust. l tego przepisu, zgodnie z którym (generalnie) miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący posiada swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.
W analizowanym przypadku, stwierdzić należy, że ustawodawca szeroko określił zakres usług objętych tym zapisem - regulacja ta dotyczy faktycznie wszelkich usług związanych, z nieruchomościami, zaś usługi z nimi związane, wymienione w tym przepisie, wyliczone zostały jedynie przykładowo (katalog otwarty).
Jeżeli zatem Podatnik świadczy usługi związane z nieruchomością położoną w Polsce, m. in. nadzór nad projektem związanym z realizacją infrastruktury sanitarnej, przygotowanie i koordynowanie prac budowlanych (w tym przygotowanie oferty na budowę oczyszczalni ścieków dotyczące konkretnej nieruchomości - miejscem wykonania świadczenia będzie miejsce jej położenia.W związku z tym, iż miejscem świadczenia ww. usług jest terytorium kraju, to usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki krajowej, tj. w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: