Interpretacje w temacie: Obowiązki wystwiającego fakturę

Ścieżka aktualnego tematu

1.Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej do wielu wystawionych w różnych okresach faktur pierwotnych? 2.Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży wznoszonych obiektów budowlanych, w których przeważającą powierzchnię użytkową zgodnie z projektem technicznym stanowią lokale mieszkalne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. znak L. Dz. DF/218/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p ...

Czy ewidencjonowanie sprzedaży według daty wystawienia faktury i odprowadzanie podatku należnego od tej sprzedaży w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę w przypadku świadczenia usług transportowych, jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli termin otrzymania zapłaty przypada w miesiącu następującym po miesiącu wystawienia faktury ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) - ...

Czy w przypadku cesji umowy zakupu mieszkania i wpłaconej zafakturowanej zaliczki w 2001r., kiedy obowiązywała stawka VAT w wys. 0%, należy obecnie dokonać korekty ze stawką 0% czy ze stawką 7% ?

Przepisy § 41 i 42 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) regulują, w jakich przypadkach wystawia się faktury korygujące. Z przepisów tych nie wynika konieczność wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy następuje cesja praw do nabywanego towar ...

W jaki sposób należy dokumentować sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych?

Na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) fakturami VAT są również bilety jednorazowe wystawiane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających m.in. na przewozie osób taborem samochodowym. Warunkiem traktowania biletów jednorazowych jako faktur VAT jest wykazanie w nich tylko następujących danych: nazwy i numeru ident ...

Jaki adres winna zawierać faktura VATdokumentująca sprzedaż ,jeżeli działalność prowadzona jest na terenie całego kraju przy stałych punktach na terenie dwóch urzędów skarbowych.

Odpowiedź : Zgodnie z par.35 ust.1 rozp.Min.Fin. z dn.22.02.2002r. /Dz.U.nr 27,poz.268 ze zm./ faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać między innymi: imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Zgodnie z § 13a ust.2 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczącym właściwości miejscowej organu podatkowego w spr ...

Firma X zwraca się z uprzejmą prośbą o pisemną interpretację przepisu § 46 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących.Spór dotyczy faktur wystawianych przez Telekomunikację Polską S.A.W miesiącu sierpniu 2003r. nastąpiła zmiana użytkownika poprzez rozwiązanie umowy z firmą Y i zawarcie umowy z nowym użytkownikiem z firmą X (ten sam adres).Po rozwiązaniu urnowy Telekomunikacja Polska S.A. w dalszym ciągu do miesiąca listopada 2003r. wystawiała faktury obciążające za rozmowy telefoniczne firmę Y pomimo, że z ta firmą umowa została dawno rozwiązana. Błędnie wystawione faktury odesłaliśmy do Telekomunikacji Polskiej S.A. z prośbą o wystawienie faktur z poprawną nazwą nabywcy. Pomimo próby wyjaśnienia w Oddziale Lubelskim Telekomunikacji S.A. nie zostały nam dostarczone żadne poprawnie wystawione faktury obciążające firmę X.Dnia 06-01 -2004r. został wystawiony przez Telekomunikację Polską SA. duplikat obejmujący okres rozliczenia rozmów telefonicznych od 01-09-2003r. do 31-l2-2003r. z błędną nazwą nabywcy i brakiem numeru NIP nabywcy na fakturze. Po ponownych prośbach dotyczących umieszczenia poprawnej nazwy nabywcy na fakturze VAT otrzymaliśmy fakturę korygującą do duplikatu wystawionego z błędną nazwą nabywcy oraz notę korygującą wystawioną przez Telekomunikację Polska S.A.Po telefonicznej konsultacji z pracownikiem III Urzędu Skarbowego w Lublinie uzyskaliśmy informacje, że nie można w drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie na drugi mający również swój byt cywilnoprawny i podatkowy. (Telekomunikacja Polska S.A. domagała się już we wrześniu aby notą korygującą zmienić na fakturach nazwę firmy Y na X, a są to dwa odrębnie działające podmioty gospodarcze).Ponadto uprawnienie do skorygowania faktury notą korygującą przysługuje wyłącznie nabywcy - a firma X otrzymała do podpisu notę korygującą wystawioną przez Telekomunikacje. Polska S.A.Zwracamy się z prośbą o pisemne wyjaśnienie, czy nazwę nabywcy: Y można zmienić notą korygującą na firmę: X, a jeżeli taka zmiana jest prawidłowa to w jaki sposób możemy poprawnie zaksięgować otrzymany duplikat z dnia 06-01-2004 dotyczący roku 2003 i fakturę korygującą wystawioną do lego duplikatu dnia 16-01-2004r., aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Spór dotyczy faktur wystawianych przez Telekomunikację Polską S.A.W dniu 2004-03-15 otrzymaliśmy odesłane wcześniej do Telekomunikacji Polskiej S.A. sporne faktury VAT wystawione na użytkownika, z którym została rozwiązana umowa w sierpniu. (Zaistniała sytuacja została opisana w piśmie wysłanym na ręce Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu 2004-03-10).Telekomunikacja Polska S.A. wystawiła do nich noty korygujące prosząc o ich podpisanie. W związku z tym, że nastąpiła zmiana użytkownika z jednego podmiotu gospodarczego na drugi istniejący podmiot gospodarczy nie chcemy podpisywać tych not bez konsultacji z Urzędem Skarbowym.W związku z tym przesyłamy kserokopie w/w faktur i not korygujących prosząc jeszcze raz o pisemną interpretację przepisu dotyczącego wystawiania not korygujących.Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w postanowieniu otrzymanym w dniu 18-03-2004r. przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące interpretacji przepisu § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących.Naszym zdaniem, według § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących, uprawnienie do skorygowania faktury notą korygującą przysługuje wyłącznie nabywcy a nabywcami są podmioty na rzecz, których dokonywana jest sprzedaż.Ponadto uważamy, że notą korygującą nie można zmienić na fakturze jednego podmiotu gospodarczego na drugi podmiot gospodarczy. § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczący zasady wystawiania not korygujących mówi o możliwości wystawienia noty korygującej przy wystąpieniu pomyłki dotyczącej jakiejkolwiek informacji określającej danego nabywcę (tzw. błędy formalne). „Jakakolwiek informacja" to naszym zdaniem jest to jedna błędna dana zawarta w adresie nabywcy.W dniu 2004-03-17 przesłaliśmy na ręce Trzeciego Urzędu Skarbowego kserokopie wszystkich spornych faktur i not korygujących wystawionych przez Telekomunikację Polska S.A., podtrzymując nasze stanowisko, że notą korygującą nie można zmienić na fakturze firmy: Y na firmę X ani zmieniać więcej danych w adresie niż jedna dana.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 16.03.2004 r.) dotyczącego zmiany nabywcy na fakturze VAT poprzez notę korygującą informuję iż, zgodnie z § 43 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

dot. zasadności wystawienia faktury korygującej

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2004 r. L.dz.453/04 w sprawie podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje, że : zgodnie z zasadą określoną w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o poda ...

Podatnik zwraca się z prośbą o interpretację art. 6 ust. 8 b pkt. 2 lit. a 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm).Podatnik jest licencjonowanym przewoźnikiem międzynarodowym, użytkującym pojazdy ciężarowe w leasingu i kredycie, prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług transportu międzynarodowego.

Stosownie do art. 6 ust. 8 b pkt. 2 lit. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą – otrzymania całości lub części zapłaty , nie później niż 30- go dnia od dnia wykonania usługi przewozu osób i ładunków kolejami , taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybr ...

1. Czy możliwe jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących? 2. Czy zbiorcze faktury korygujące mogą być wystawiane do faktur za dany kwartał, czy powinny być one wystawione do danego miesiąca (trzy zbiorcze faktury do trzech miesięcy danego kwartału)?

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów( bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wy ...

Czy i w jakich przypadkach odbiorca faktury będący podmiotem zagranicznym (niezarejestrowanym w Polsce dla potrzeb podatku VAT) ma prawo wystawić notę korygującą?

Zasadą jest, iż fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy wystąpił jakiś błąd czy pomyłka, mająca wpływ na kwoty wykazane na fakturze, jeżeli natomiast pomyłka pozostaje bez wpływu na wskazane w fakturze kwoty (np. błąd w nazwie towaru, oznaczeniu sprzedawcy lub nabywcy ), to istnieje możliwość jej skorygowania poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę towaru czy usługi. Zasada powy ...

Generowanie strony w 17 ms