Drukuj

Podatnik zawarł umowę z firmą niemiecką na dystrybucję oprogramowania komputerowego wydawanego w formie licencji. Dystrubutor kupuje produkty umowne i sprzedaje je w swoim imieniu i na własny koszt. Dystrybutor nie jest właścicielem oprogramowania. Czy wyżej wymienione usługi są importem usług i jak należy traktować serwisowanie oprogrmowania.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje iż:

Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zmianami) ilekroć w przepisach jest mowa o:imporcie usług – rozumie się przez to usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą, a także usługi turystyki wyjazdowej. Cechami charakterystycznymi importu usług są więc:

  1. terytorialność, czyli świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  2. odpłatność przekazywana podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

Ponadto poprzez usługi, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit e w/w ustawy rozumie się między innym: udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka będzie jako dystrybutor zakupować oprogramowania komputerowe i serwisowania oprogramowania od firmy niemieckiej i sprzedawać je w swoim imieniu i na własny koszt, przy czym oprogramowania wydawane jest wyłącznie na zasadzie licencji. Spółka nie jest właścicielem oprogramowania, ale wyłącznie właścicielem licencji na udzielanie klientom zwykłego, niezbywalnego prawa do korzystania z oprogramowania.

Wobec powyższego oraz zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, ponieważ linencjodawcą jest podmiot zagraniczny, niezarejestrowany jako podatki VAT w Polsce , a licencjobiorca mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – świadczona na terytorium Polski usługa, za którą należność jest przekazywana podmiotowi mającemu siedzibą lub miejsce zamieszkania za granicą – jest importem usług.

Druga kwestia wynikająca ze stanu faktycznego dotyczy serwisowania oprogramowania. Istotne jest tu miejsce świadczenia usług.

Zgodnie z art. 4 a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w przypadku świadczenia usług przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest ta usługa – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce, gdzie prowadzona jest działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest świadczona usługa.

Usługi serwisowania nie związane z usługa licencji opisane przez Stronę nie są świadczone na terytorium Polski, więc można uznać, iż nie jst to import usług. Jednakże wątpliwości nasuwa usługa „wymiany uszkodzonych nośników pamięci i kluczy szyfrujących oprogramowania", gdyż podatnik nie przedstawił związku tej wymiany z usługą udzielania licencji oraz podstaw tej licencji.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów przychyla się do zdania Strony, iż zakup oprogramowania od firmy niemieckiej jest importem usług.

Podobne interpretacje: