Drukuj

W związku z dużym natężeniem ruchu drogowego i problemami z parkowaniem w godzinach szczytu Firma nasza chce zakupić motocykl, który będzie służył jako środek transportu do kontaktów z bankiem i urzędami. Czy w związku z tym możemy odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla i paliwazużywanego przez motocykl ? Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 18.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

W myśl art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wyliczona według wzoru określonego w tym przepisie kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się – zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT - do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego. Należy zatem posłużyć się definicją określoną w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm.). Zgodnie z pkt 33 tego artykułu pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Natomiast zgodnie z pkt 45 cyt. przepisu motocykl jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem – wielośladowym.

Wobec powyższego wymienione na wstępie ograniczenia i wyłączenia w zakresie odliczania podatku naliczonego od zakupu pojazdów samochodowych i paliwa dotyczą również motocykli.

Podobne interpretacje: