Drukuj

Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników w zakresie pokrywania kosztów dowozu, do i z pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli obowiązek finansowania tych świadczeń wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy za dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Za odpłatne świadczenie usług, a więc za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, uważa się również, w myśl regulacji art. 8 ust. 2 tej ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wyłącznie odpłatne świadczenie usług, z tym, że ustawodawca w wymienionym wyżej art. 8 ust. 2 ustawy uznał za odpłatne świadczenie usług i w konsekwencji objął opodatkowaniem także pewną kategorię usług nieodpłatnych wymienionych w tym przepisie, w tym i nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników podatnika. Zauważyć należy jednak, iż aby świadczenie to podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

1. świadczenie musi być wykonane z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb osobistych pracownika,
2. usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
3. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z przedstawionego w złożonym zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka na mocy postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zobowiązana została do zapewnienia swoim pracownikom bezpłatnego dojazdu, do i z pracy.

W ocenie tutejszego organu podatkowego w tak przedstawionym stanie faktycznym opisane w zapytaniu usługi przewozów pracowników nie stanowią świadczenia nieodpłatnego na cele osobiste pracowników i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy bowiem, iż wykonywanie przez Spółkę powyższych czynności na rzecz swoich pracowników stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy, którego źródłem są między innymi zakładowe układy zbiorowe pracy. A zatem, świadczenie usług w zakresie bezpłatnego dowozu pracowników do i z pracy, stanowiące realizację przedmiotowego obowiązku, nie stanowi świadczenia na cele osobiste pracownika, a związane jest, jak słusznie wskazuje Spółka we wniosku, z zaspokajaniem jego potrzeb pracowniczych. W takiej sytuacji czynności tych nie można uznać również za świadczenie usług niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W świetle powyższych okoliczności, tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko Spółki wyrażone w złożonym wniosku, że usługi w zakresie bezpłatnego przewozu pracowników, do i z pracy, w sytuacji gdy obowiązek ich świadczenia wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: