Drukuj

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym syndyk dokonuje sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego łącznie z towarami handlowymi. Wątpliwości syndyka budzi konieczność dokonania korekty podatku VAT, który został odliczony w związku z zakupem tychże towarów handlowych. Zdaniem syndyka zwrot podatku VAT odliczonego z tytułu zakupu towarów handlowych w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z tymi towarami nie następuje w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa przez syndyka jest to bowiem wypadek losowy wynikający z ogłoszenia upadłości firmy.

Istota podatku od towarów i usług opiera się m.in. na zasadzie odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru lub usługi, jeżeli towar ten lub usługa zostaną wykorzystane do realizacji czynności opodatkowanej tym podatkiem. Zasadę tę wyrażają przepisy art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.).
Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Za utrwalony należy uznać prezentowany w orzecznictwie pogląd, że podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą niepodlegającą podatkowi od towarów i usług.
Nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest związanie zakupu ze sprzedażą opodatkowaną podatnika, np. gdy okaże się że zmieniono przeznaczenie towaru i zostanie on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub nie podlegających VAT – powoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.
Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem zapytania należy stwierdzić, iż w ramach niepodlegającej VAT czynności sprzedaży przedsiębiorstwa podatnik przenosi własność towarów handlowych, które nie były związane z czynnościami opodatkowanymi. Podatek naliczony przy nabyciu towarów handlowych wymaga korekty dokonanego odliczenia, gdyż towary te nie posłużyły i nie posłużą już podatnikowi do realizacji żadnej czynności opodatkowanej VAT.
Podatnik obowiązany jest dokonać ww. korekty w rozliczeniu miesiąca, w którym dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa, przy czym korygując uprzednio dokonane odliczenie podatku VAT podatnik winien mieć na uwadze wysokość podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów handlowych, które nie posłużyły podatnikowi do realizacji czynności opodatkowanych VAT.

Podobne interpretacje: