Interpretacje w temacie: Zakres opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

Działalność gospodarczą prowadziłem od 05.07.1993r. Była to działalność cały czas opodatkowana podatkiem VAT. Przy prowadzeniu tej działalności używałem własnego lokalu sklepowego - przy zakupie tego lokalu nie odliczyłem VAT naliczonego. W roku 2000 dokonałem modernizacji tego lokalu - wartość modernizacji przekroczyła 30% wartości początkowej budynku. Od zakupu materiałów do modernizacji odliczałem VAT naliczony. Mam zamiar zlikwidować działalność gospodarczą. Czy w przypadku likwidacji działalności lokal ten muszę objąć spisem z natury i od całej wartości zapłacić VAT należny tak jak z towarów z remanentu likwidacyjnego. Uważam, że nie - gdyż art.6a pkt 4 ustawy mówi, że spisem należy objąć towary w stosunku do których przysługiwało mi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony a takie prawo przy nabyciu mi nie przysługiwało ponadto w art.7 ust.2 e pkt 2, że zwolnień ze sprzedaży towarów używanych nie stosuje się gdy towary te były użytkowane w okresie krótszym niż 5 lat - ja lokalu tego używałem 10 lat. W punkcie tym brak jest zastrzeżenia, że użytkowanie to powinno być dłużej niż 5 lat po modernizacji. Czasopisma „Leksykon”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Vademecum Podatnika” wydały interpretację, że art.7 ust.2e ustawy stosuje się tylko w sytuacjach gdy wydatki o których mowa w tym przepisie zostały poniesione począwszy od dnia wejścia w życie ustawy tj. po dniu 26.03.2002r. skoro modernizacji dokonaliśmy przed wejściem w życie to ten przepis w moim przypadku nie ma zastosowania.

Przepis art.7 ust.2e ustawy stosuje się w sytuacji, gdy wydatki, o których mowa w tym przepisie, zostały poniesione począwszy od wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej z dnia 15 lutego 2002r. (art.2 ust.6 tej ustawy), tzn. od dnia 26.03.2002r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że modernizacji przedmiotowego lokalu dokonał Pan w 2000r., zatem przepis w/w nie ma zastosowania. Tut. urząd pod ...

Czy Gmina zamieniając nieruchomości gruntowe niezabudowane z innym podmiotem (osobą fizyczną czy osobą prawną) powinna naliczyć podatek VAT tylko od różnicy wartości zamienionych nieruchomości?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 23 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnik ...

Podatnik świadczy usługi pośrednictwa w dostawie towarów, która ma miejsce na terytorium Polski. Nabywcą tej usługi jest podatnik państwa członkowskiego, który jest zidentyfikowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Niemczech oraz podał swój numer identyfikacyjny do przeprowadzanych transakcji. Honorarium jest otrzymywane w formie prowizji. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

Czy dofinansownie ze środków MFŚS jest czynnościa opodatkowana podatkiem VAT ?

Stosownie do zapisu art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54 poz.535 /obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawa lub świadczeniem usług. Z treści tego zapisu wynika, że jeżeli podatnik – w związku z konkretna dostawą towarów lub świadczeniem usług- otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek d ...

Jaką cenę można zastosować przekazując wyroby na reklamę w krajach UE ?

W nowej regulacji prawnej ustawodawca w ogóle nie odwołuje się do pojęć „ reprezentacji „ i „ reklamy „ , co oznacza , że od 1 maja 2004 r. zakres opodatkowania czynności , które dotąd mieściły się w tych pojęciach uległ istotnej zmianie .Czynności te mają teraz charakter czynności nieodpłatnych. Te co do zasady nie podlegają opodatkowaniu VAT , za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji wskazanych ...

Czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu do WM-US 17.06.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 50, poz. 11 z późn. zm.) dotyczące opodatkowania opłaty patentowej oraz zobowiązania wynikającego z umowy know-how, a także dotyczące faktur eksportowych wystawionych ...

Czy osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, której głównym źródłem dochodu jest przychód z tytułu umowy o pracę, dorywczo wykonująca czynności na podstawie umowy zlecenia, określającej szczegółowo warunki zlecenia, wynagrodzenia i odpowiedzialności, w zakresie wykonywania tych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskując ...

Czy opodatkowaniu podlega zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami oraz sprzedaż drogi i prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się ta droga?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) świadczeniem usług jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.Opodatkowaniu podlega zatem przeniesienie przez podatnika związanego z jego działalnością prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego oraz ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nadpłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych?

Zgodnie z art. 72 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę:1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 par. 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej o ...

Generowanie strony w 25 ms