Drukuj

Przedszkole od rodziców pobiera płate stała za świadczenia w zakresie wychowania przedszkolnego i opłatę za wyżywienie dziecka; 50% pobieranych opłat stalych i opłata za wyżywienie stanowi dochód budżetu i jest odprowadzone do urzędu gminy.Czy od wpłat ( opłata stała, opłata za wyżywienie) nalezy naliczyć podatek VAT po przekroczeniu kwoty 45.700,00 zł ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na Wasze zapytanie z dnia 03.09.2004r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT pobieranych przez przedszkole opłat stałych i opłat za wyżywienie.Z treści pisma wynika, że przedszkole jako jednostka samorządowa realizuje zadania nałożone przez Radę Gminy. Od rodziców pobierana jest opłata stała za świadczenia w zakresie wychowania przedszkolnego i opłata za wyżywienie dziecka; 50% pobieranych opłat stałych i opłata za wyżywienie stanowi dochód budżetu i jest odprowadzone do urzędu gminy. Pytanie Wasze brzmi : Czy od wymienionych wpłat ( opłata stała, opłata za wyżywienie ) należy naliczyć VAT, po przekroczeniu kwoty 45.700 zł ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra Finansów na rok 2004 ?W odpowiedzi na Wasze zapytanie Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiazujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt.6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy. Naczelnik urzędu skarbowego nie jest organem uprawnionym do wydawania opinii klasyfikacyjnej, lecz właściwy urząd statystyczny. To podatnik obowiązany jest do prawidłowego zdefiniowania czynności, z czym wiąże się określona klayfikacja statystyczna. Po ustaleniu prawidłowej klasyfikacji można określić właściwą stawkę podatku VAT. Jeżeli występują wątpliwości w zakresie klasyfikacji wykonywanych przez Was czynności należy zwrócić się do Urzędu Statystycznego, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 w Łodzi w celu właściwej ich klasyfikacji. Z informacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, której tut. jest w posiadaniu wynika, że usługi przedszkola ( i związane z tym pobieranie czesnego ) oraz prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością przedszkola mieści się w grupowaniu :PKWiU 80.10.11-00.00 „ Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych”.Tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika pod symbolem PKWiU 80 mieszczą się usługi w zakresie edukacji. Jeżeli więc wykonywane przez Was usługi można zaliczyć do symbolu PKWiU 80 tj. do usług edukacyjnych to zgodnie powyższym są zwolnione od podatku VAT

Zgodnie z art 113 ust. 1 zwalnia się od podatku podatników,u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust 1, nie wlicza sie odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów , które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji art. 113 ust. 2). Powyższe oznacza, że jeżeli wykonywane przez Was usługi można zaliczyć do usług edukacyjnych sym.. PKWiU 80, które są zwolnione od podatku na podstawie w/w przepisów, wówczas do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia od podatku VAT nie wlicza się tych usług.

Podpis Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku

Podobne interpretacje: