Interpretacje w temacie: Dostawa towarów i świadczenie usług

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Gmina Miejska posiada udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które zamierza sprzedać. Zdaniem Gminy zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy zakwalifikować jako usługę - przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535). Według Gminy Miejskiej usługa ta, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ustawy, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnatrzspólnotowa dostawa towarów. Cechą wspólną wszystkich czynności opo ...

Czy usługi Spółdzielni , będącej administratorem lokali użytkowych jej członków , związane z eksploatacją tych lokali tj. pobieranie opłaty za energię cieplną , kanalizację , wywóz nieczystości , podatek od nieruchomości , podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Odpowiedź: Spółdzielnia jest administratorem lokali użytkowych jej członków, którzy pokrywają koszty związane z eksploatacją tych lokali tj. opłata za energię , kanalizację, wywóz nieczystości , podatek od nieruchomości , oraz koszty administracji , poprzez dokonywanie comiesięcznych wpłat . W celu należytego utrzymania lokali , ich właściciele zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kos ...

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje imprezy sportowe, podczas których zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Czy przekazanie nagród rodzi obowiązek naliczania i odprowadzania VAT należnego oraz czy wysokość nagród dla zawodników ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 18.05.2004 r., nr MOSiR 3327/2/2004 (data wpływu 18.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 ...

Urząd Miasta jest organizatorem różnego rodzaju imprez, w trakcie których zwycięzcom wręczane są nagrody rzeczowe. Przy ich nabyciu Urząd nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ nie prowadzi działalności opodatkowanej. Czy przekazanie nagród rzeczowych w organizowanych przez Urząd Miasta konkursach, zawodach, turniejach powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.05.2004 r., nr FN.3010/67/04 (data wpływu 25.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 ma ...

Sposoby dokumentowania usług transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium kraju stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 01.06.2004 roku zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: sposobu dokumentowania usług transportu tow ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przekazanie zegarka na rzecz pracownika /nagroda jubileuszowa/ ?

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 / przez dostawę towarów , o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1 , rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwem , w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele ...

Czy podlegają opodatkowaniu towary przekazane na cele reprezentacji i reklamy, świadczenie usług finansowanych z ZFŚS oraz odsetki od udzielanych pożyczek mieszkaniowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2004 r. znak FB 3117/03/2004 udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania lub zwolnienia od podatku od towarów i usług niżej wymienionych czynności: ...

Czy wynajmowanie przez gminę lokali mieszkalnych mieszkańcom gminy dokonywane we własnym zakresie jest zwolnione z podatku VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu 18.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami informuje, że zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi ...

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2004 r. /data wpływu 02.07.2004 r. /w sprawie opodatkowania sprzedaży wierzytelności na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie uprzejmie wyjaśnia ; Zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.53 ...

Czy dostawa używanych przedmiotów (mebli, sprzętu AGD, odzieży) zakupionych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej w celu dalszej odsprzedaży opodatkowana jest podatkiem VAT. Jaką w związku z tym należy prowadzić ewidencję?.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn.11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54,poz.535/przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 ( tj. inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetn ...

Generowanie strony w 14 ms