Drukuj

Czy sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadań inwestycyjnych, za które podatnik pobiera należności od wykonawców podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22-procentowej czy nie podlega opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2003 r. (znak: Fn.3327/10/2003), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), uprzejmie informuje:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy sprzedaje specyfikacje istotnych warunków zamówienia dot. zadań inwestycyjnych jako towar opodatkowany podatkiem VAT wg stawki 22-procentowej.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, co następuje:

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest towarem w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Odpłatne przekazanie formularza jako czynność nie wymieniona w art. 2 ww. ustawy nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto z przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) wynika, iż cena jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku i przesłania. Pobieranie należności od kontrahentów przy przekazywaniu ww. formularzy polega na zwrocie kosztów poniesionych przez Urząd Gminy. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż odpłatne przekazanie formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem przedstawione stanowisko Urzędu Gminy w tej sprawie jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: