Drukuj

Czy sprzedając działki budowlane (grunt nabyty w 1975 r.) ich zbywca uzyskuje status podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, i w konsekwencji będzie on zobowiązany odprowadzić podatek od tych sprzedaży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 06.07.2004 r., na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwanej dalej „ustawą" - informuje :

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie - za towar, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się m.in. grunty, przy czym zwolnieniem od podatku objęto dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9).
Wobec powyższego, dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę - jest od 1 maja 2004 r. opodatkowana podatkiem VAT.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem aby należeć do grona podatników podatku VAT niekoniecznie trzeba prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale wystarczy wykonywać taką działalność samodzielnie w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy, od 1 maja 2004 r. nie ma znaczenia wysokość obrotu uzyskanego z tego tytułu, gdyż zwolnień podmiotowych związanych z obrotem (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy) nie stosuje się do dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Mając na względzie powyższe przepisy - tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, że w Pani przypadku - sprzedaż 10 działek (gruntów o przeznaczeniu budowlanym) - to czynności wykonywane w sposób częstotliwy. Wobec powyższego, od 1 maja 2004 roku, przedmiotowe dostawy winny być opodatkowane podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: