Drukuj

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników finansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ( art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy). Na równi z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług traktuje się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a także świadczenie usług na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem ( art. 7 ust.2 pkt 1 i 8 ust. 2 ustawy) – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Należy więc stwierdzić, że jeżeli przekazanie towarów, bądź świadczenie usług na rzecz pracowników zostanie dokonane w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, to czynność ta nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy podatnik odliczył przy jej nabyciu podatek naliczony, czy też nie. Jeżeli natomiast przekazanie będzie dokonane na cele osobiste pracownika (lub innych osób określonych przepisem), to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu tylko wówczas, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. W przeciwnym razie czynność będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem tut. organ uznaje stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

Podobne interpretacje: