Drukuj

Czy wynagrodzenie syndyka objęte jest opodatkowaniem podatkiem od towarów i uslug?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /.

Pismem z dnia 2 listopada 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz prawidłowego ewidencjonowania wynagrodzeń syndyka .

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia co następuje :

Przepis art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wyłącza z opodatkowania czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt. 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecanie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Na gruncie ww. przepisu “prawne więzy tworzące stosunek prawny” dotyczyć muszą zatem: warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia, odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Analiza przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) - art. 156 i nast. reguluje status prawny syndyka masy upadłości wskazując, iż w pewnym zakresie ww. warunki można uznać za spełnione co do istnienia więzów prawnych pomiędzy syndykiem i sądem wyznaczającym syndyka w zakresie wynagrodzenia. Nadto z ww. przepisów ustawy wynika, że syndyk wykonuje działalność samodzielnie – w granicach określonych ustawą Prawo upadłościowe za wynagrodzeniem. W myśl art. 157 ust. 4 cyt. ustawy syndyk będący osobą fizyczną prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Powyższe wskazuje, że czynności syndyka mieszczą się w pojęciu świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 3, tj. świadczeniu usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa a działalność syndyka wykonywana jest w okolicznościach wskazanych w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. samodzielna działalność gospodarcza w rozumieniu ww. ustawy. W świetle powyższego nie może budzić wątpliwości, że syndyk wykonując swoje czynności w ramach postępowań upadłościowych, do których został powołany, wykonuje szeroko pojętą działalność usługodawcy, zaliczaną do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Ponieważ syndyk działalność tę wykonuje samodzielnie, zgodnie z nakazami wynikającymi z przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego oraz sądu, otrzymując za to wynagrodzenie , świadczy odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o VAT, które podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) - zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku których podstawa opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby, świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi pomniejszona o kwotę podatku. Zwolnienie powyższe dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania ww. czynności, nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10000 EURO obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy ( w 2004 r. 45.700 zł ) - § 9 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów. Zwolnienie o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO, do wartości nie wlicza się kwoty podatku.

Zatem podatnik świadcząc usługi syndyka zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT może złożyć zgłoszenie rejestracyjne , jednakże w przypadku nie przekroczenia kwoty granicznej 10.000 EURO wartości sprzedaży podatnik na podstawie art. 113 ust. 1 cyt. ustawy o VAT jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego . Ponadto będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym nie musi składać deklaracji VAT-7 , winien natomiast prowadzić uproszczoną ewidencję , zgodnie z art. 109 ust.1 cyt. ustawy o VAT ( w przypadku podatnika księgę przychodów i rozchodów ). W świetle art. 96 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego , prowadzenia rejestrów oraz składania deklaracji wystąpi u podatnika po przekroczeniu kwoty sprzedaży 10 000 euro . Za wykonaną działalność usługową syndyk –osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą , będąca podatnikiem podatku od towarów i usług i ponosząca w tym względzie stosowne koszty wystawia fakturę VAT zgodnie z art. 106 cyt. ustawy o VAT. Przy czym zgodnie z art. 29 obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 86 , podatnikowi , o którym mowa w art.15 , przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego , w zakresie w jakim usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Podobne interpretacje: