Drukuj

Czy uzyskana opinia od Urzędu Statystycznego jest wiążąca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług?Czy usługę wydawania studentom legitymacje, dyplomy, dokumenty stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych i ich duplikaty, należy traktować jako usługę edukacyjną?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Uczelni, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wydaniu legitymacji, dyplomu, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i ich duplikatów, przedstawione w piśmie z dnia 30 sierpnia 2004 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r. L.dz. 78/SF/08/04 (data wpływu do tut. Urzędu 2 września 2004 r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Uczelnia przedstawiła następujący stan faktyczny:

Uczelnia wydaje studentom legitymacje, dyplomy, dokumenty stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych i ich duplikaty. Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wydał, na wniosek Uczelni, opinię, iż ww. czynności należy traktować jako usługi statutowe Uczelni a więc usługi edukacyjne PKWiU 80.30.1.

Podatnik zadał następujące pytanie:

Czy uzyskana opinia od Urzędu Statystycznego jest wiążąca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy przedmiotową usługę należy traktować jako sprzedaż towaru czy też jako usługę edukacyjną?

W opinii Podatnika wspomniane czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy je traktować jako usługi edukacyjne PKWiU 80.30.1.

Po przeanalizowaniu obowiązującego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej „ustawą „, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 6 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Z powyższego stanu prawnego wynika, iż Ustawodawca wyraźnie odnosi się do przepisów dotyczących statystyki publicznej, w zakresie prawidłowego klasyfikowania danej czynności do określonej grupy towarów lub usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tut. organ podatkowy informuje, iż nie jest organem właściwym do określania prawidłowych symboli statystycznych dla wykonywanych czynności. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot, może zwrócić się na piśmie o wskazanie zaklasyfikowania m.in. usługi lub towaru i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Tryb wydawania opinii interpretacyjnych przez służby statystyki publicznej określony został w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS Nr 12, poz. 87. Zgodnie z wymienionym komunikatem do wydawania opinii interpretacyjnych upoważniony został Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, znajdujący się w Urzędzie Statystycznym w Łodzi. Z przedstawionego przez Uczelnię stanu faktycznego wynika, iż ww. Ośrodek zakwalifikował czynności będące przedmiotem zapytania do „Usług szkolnictwa wyższego” PKWiU 80.30.1. Zatem brak jest podstaw do zakwalifikowania wykonanej czynności do dostawy towarów w rozumieniu powołanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując powyższe wywody czynności będące przedmiotem zapytania należy zakwalifikować do „usług szkolnictwa wyższego”.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.

Podobne interpretacje: