Drukuj

Czy w przypadku zwrotu nakładów dzierżawcy – zapłaty za poniesione nakłady w kwocie netto 1,44 mln zł Podatnik winien rozliczyć podatek VAT, czy też czynność ta nie będzie podlegała temu podatkowi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005r (data wpływu do tut. urzędu) uzupełnionego pismami z dnia 23.05.2005 i 20.06.2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

UzasadnieniePodany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka X zamierza przeprowadzić transakcję wniesienia aportem do Y Sp. z o.o. Składniki majątkowe, które w chwili obecnej są wydzierżawiane spółce Y. Powstałej w wyniku restrukturyzacji Spółki X W latach 2000-2004r na majątku Spółki X Spółka Y . dokonała szeregu nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości początkowej 1 726 883 zł ( wartość netto: 1 441 961 zł, bez podatku VAT). Wartość tych nakładów nie została odzwierciedlona w księgach Spółki X gdyż figuruje w księgach spółki Spółki Y, jako inwestycja w obcych środkach trwałych.

Pytanie WnioskodawcyCzy w przypadku zwrotu nakładów dzierżawcy – zapłaty za poniesione nakłady w kwocie netto 1,44 mln zł Spółka X winien rozliczyć podatek VAT, czy też czynność ta nie będzie podlegała temu podatkowi?

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego: W opinii Spółki istota rzeczy w przedmiotowej sprawie sprowadza się przede wszystkim do interpretacji materialnego prawa podatkowego w kwestii ustalenia czy zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez dzierżawcę jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 676 Kodeksu cywilnego w związku z jego art. 694 wydzierżawiającemu służy prawo wyboru między zatrzymaniem ulepszeń za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu a żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli żąda on przywrócenia stanu rzeczy do stanu poprzedniego, dzierżawca musi to uczynić na własny koszt, zachowując dla siebie odłączone przedmioty. Natomiast, gdy wydzierżawiający zatrzyma ulepszenia, dzierżawca może żądać tylko zapłaty sumy odpowiadającej wartości ulepszeń w chwili zwrotu, a więc w zasadzie mniej, niżby mu się należało według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 753 K.c.), które ze względu na art. 676 K.c. nie znajdują w tym przypadku zastosowania.Zwrot nakładów ulepszających, jaki następuje po zakończeniu umowy najmu czy dzierżawy, jest więc sposobem rozliczania się z tego rodzaju nakładów pomiędzy stronami. Jest to czynność cywilnoprawna dokonana w celu realizacji roszczeń przewidzianych w art. 676 K.c. Należy w związku z tym podkreślić, że zdaniem Spółki ten sposób rozliczania się stron umowy najmu czy umowy dzierżawy nie jest dostawą towarów, gdyż inwestycja w obcym środku trwałym, to poniesione nakłady, obejmujące zarówno towary, których nabycie było opodatkowane wg różnych stawek VAT, jak i różnego typu usługi związane z powstaniem tejże inwestycji w obcym środku trwałym. Nie jest też w myśl definicji ustawy o VAT usługą. Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone wyżej argumenty, Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle przedstawionych uregulowań, otrzymane przez dzierżawcę zapłaty za część nakładów ulepszających i wydanie rzeczy wydzierżawionej nie uzasadnia opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 693 Kodeksu Cywilnego , przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie do art. 676 k.c. i art. 694 k.c. , jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz dzierżawioną, wydzierżawiający w braku odmiennnej umowy może według swojego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Stosownie do art. 7 w/w ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Czynność zwrotu nakładów ulepszających po zakończeniu umowy dzierżawy nie mieści się w definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 w/w ustawy. Przez towary rozumie się bowiem rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:1.przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,2.zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,3.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W ustawie o podatku od towarów i usług określono, iż przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Pozostawienie właścicielowi przez dzierżawcę nakładów poczynionych na przedmiot dzierżawy jest świadczeniem dzierżawcy na rzecz wydzierżawiającego, a odpłatnością za to świadczenie jest kwota, którą wydzierżawiający musi zapłacić za te nakłady. Czynność zwrotu nakładów ulepszających stanowić będzie zatem odpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku w wysokości 22%. Reasumując Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż omawianej sytuacji świadczenie Podatnika wyrażone w pieniądzu (zwrot nakładów ulepszających) jest traktowane jako usługa - stosownie do art. 8 w/w ustawy i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Winno być udokumentowane fakturą sprzedaży VAT przez otrzymującego zwrot poniesionych nakładów.

Pouczenie1.Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.2.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia.3.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wniesione, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-iu dni, licząc od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej) 4.Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt l lit. a ustawy z dnia 09 września 2000r o opłacie skarbowej (teks jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2532) zażalenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5zł oraz 50 groszy od załącznika do odwołania uiszczonej w formie naklejenia znaków opłaty skarbowej na zażaleniu.

Podobne interpretacje: