Drukuj

Czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 17 marca 2005r. przez Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w …, ul. … wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 31 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 04 kwietnia 2005r.)

postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z dnia 15 marca 2005r., uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 04 kwietnia 2005r.). W pismach tych Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Miejski Zakład Komunikacji w … wydaje bilety wolnej jazdy na przejazd środkami komunikacji miejskiej dla pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników). Prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez pracowników i byłych pracowników wynika z uchwały nr 252/03 Rady Miasta … z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie nie dopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Powyższe uprawnienia pracownicze znajdują również odzwierciedlenie w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników MZK w … .

Świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest statutowym obowiązkiem Miejskiego Zakładu Komunikacji. „Bilety wolnej jazdy” pełnią funkcję przepustki na teren zakładu, w związku z powyższym Miejski Zakład Komunikacji wydaje je każdemu pracownikowi.

Miejski Zakład Komunikacji dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnie świadczonymi usługami przewozu komunikacji miejskiej na rzecz pracowników i byłych pracowników w całości.

Z treści zapytania podatnika wynika, że podatnik, na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników na zasadach określonych w Regulaminie Pracy.

Wobec powyższego podatnik prosi o udzielenie informacji czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT...

Zdaniem podatnika świadczenie usług polegających na zapewnieniu bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i jako takie nie podlega pod ustawę o VAT, a co za tym się wiąże – nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Podatnika stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. Organ stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wyłącznie odpłatne świadczenie usług, z tym, że ustawodawca w wymienionym wyżej art. 8 ust. 2 ustawy uznał za odpłatne świadczenie usług i w konsekwencji objął opodatkowaniem także pewną kategorię usług nieodpłatnych wymienionych w tym przepisie, w tym i nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników, w tym byłych pracowników podatnika. Zauważyć należy jednak, iż aby świadczenie to podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. świadczenie musi być wykonane z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb osobistych pracowników, w tym byłych pracowników,
  2. usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
  3. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z przedstawionego z złożonym zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Miejskie Zakłady Komunikacyjne w … na mocy uchwały Rady Miasta … oraz postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zobowiązane zostały do zapewnienia swoim pracownikom oraz byłym pracownikom bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

W ocenie tut. Organu podatkowego w tak przedstawionym stanie faktycznym opisane w zapytaniu usługi przewozów pracowników , w tym byłych pracowników nie stanowią świadczenia nieodpłatnego na cele osobiste pracowników, w tym byłych pracowników i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy bowiem, iż wykonywanie przez Miejski Zakład Komunikacji w … powyższych czynności na rzecz swoich pracowników i byłych pracowników stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy, którego źródłem są między innymi zakładowe układy zbiorowe pracy. A zatem, świadczenie usług w zakresie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, stanowiące realizację przedmiotowego obowiązku, nie stanowi świadczenia na cele osobiste pracownika. W takiej sytuacji czynności tych nie można uznać również za świadczenie usług niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W świetle powyższych okoliczności, tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko wyrażone w złożonym wniosku, że usługi w zakresie bezpłatnych przejazdów pracowników i byłych pracowników środkami komunikacji miejskiej, w sytuacji gdy obowiązek ich świadczenia wynika z aktu prawa miejscowego oraz zakładowego układu zbiorowego pracy, jako wykonywanie obowiązku statutowego MZK – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższych uregulowań przekazanie darmowych biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż są to usługi związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Z kolei przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wykonywanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej – poprzez świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W obowiązującym od 01 maja 2005r. stanie prawnym uregulowanym cytowaną ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług brak jest rozróżnienia na usługę odpłatną świadczoną bez pobrania należności oraz usługę nieodpłatną, gdyż obydwie uznane są za nieopodatkowane, z wyjątkiem określonym w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjmując, iż nieodpłatne wydawanie biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników jest związane z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa, to stosownie do art. 8 w/w ustawy VAT jest to czynność niepodlegająca podatkowi od towarów i usług, jako niewymieniona w zakresie przedmiotowym czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: