Drukuj

Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2005r. Nr ZP-II/443-80-61/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 marca 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2005r. Miejski Zakład Komunikacji wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Miejski Zakład Komunikacji w … wydaje „bilety wolnej jazdy” na przejazd środkami komunikacji miejskiej dla pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników). Prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez pracowników oraz byłych pracowników wynika z uchwały nr 252/03 Rady Miasta … z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Wskazane uprawnienia zostały zagwarantowane pracownikom w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy MZK w … .

Świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest statutowym obowiązkiem Miejskiego Zakładu Komunikacji a „bilety wolnej jazdy” pełnią funkcję przepustki na teren zakładu. Z tej przyczyny Miejski Zakład Komunikacji wydaje je każdemu pracownikowi.

Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnie świadczonymi usługami przewozu.

Zapytanie dotyczyło kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy świadczenie usług polegających na zapewnieniu bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 maja 2005r. Nr ZP-II/443-80-61/2005 uznał stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji zaprezentowane we wniosku za prawidłowe.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego powołał przepis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazując, iż opisane przez podatnika usługi przewozowe świadczone na rzecz pracowników oraz byłych pracowników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ponieważ są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Na ww. postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Miejski Zakład Komunikacji nie złożył zażalenia, zatem przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku stwierdził, że postanowienie to narusza obowiązujące prawo.

W myśl art. 14b § 5 organ odwoławczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W związku z brzmieniem cytowanego wyżej przepisu należy stwierdzić, iż nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników i byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jeżeli nie jest ono związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa i podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, w całości lub w części.

Zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT takie usługi nieodpłatnie świadczone na rzecz pracowników oraz byłych pracowników, które:

• są związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem; przy czym w tej sytuacji nie ma znaczenia czy podatnik odliczył przy ich nabyciu podatek naliczony,

• nie są wprawdzie związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, ale przy ich nabyciu podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanego zapytania uznać należy, iż Miejski Zakład Komunikacji w … zajmujący się świadczeniem usług lokalnego transportu zbiorowego wydając na rzecz swoich pracowników oraz byłych pracowników „bilety wolnej jazdy” uprawniające do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej a następnie świadcząc w/w usługę transportową wykonuje czynności, które nie są związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem ponieważ nie mają one żadnego wpływu na przyszłe obroty, zyski, wizerunek itp.

Odnosząc się do stanowiska podatnika, iż nie można uznać przekazania towarów lub świadczonej nieodpłatnie usługi za opodatkowaną ponieważ obowiązek jej świadczenia wynika z przepisów prawa miejscowego (tj. z uchwały Rady Miasta) zauważyć należy, iż nie jest opodatkowane świadczenie usług lub przekazanie towarów o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa pracy lub z innych przepisów (np. o bezpieczeństwie i higienie pracy) ale tylko w sytuacji, jeśli świadczenia te są związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa. Do czynności takich zaliczyć można przekazanie pracownikom np. odzieży roboczej i ochronnej, obuwia ochronnego, środków do utrzymania higieny. Czynności te jako związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą nie służą celom osobistym pracowników lecz prawidłowemu, zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (jego sprzedaży opodatkowanej). Zatem przekazywanie pracownikom towarów oraz świadczenie na ich rzecz usług w ramach stosunku zatrudnienia, do których podatnik jest zobligowany przepisami prawa nie stanowi przekazania na cele osobiste pracowników, gdyż takie przekazanie ma na celu zabezpieczenie zgodnych z przepisami warunków pracy.

W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem podatnika ponieważ świadczone przez niego usługi, jak wcześniej wskazano nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Reasumując uznać należy, iż świadczone przez wnioskodawcę nieodpłatne usługi w zakresie przejazdów środkami transportu lokalnego pracownikom oraz byłym pracownikom nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji w … zawarte w zapytaniu z dnia 15 marca 2005r. w w/w kwestii nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i obowiązującego stanu prawnego.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 cyt. Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podobne interpretacje: