Drukuj

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wydanie pracownikom nieodpłatnie drewna opałowego tzw. deputatu opałowego, zgodnie z postanowieniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jak wynika z wniosku, Podatnik wydaje pracownikom drewno opałowe, tzw. deputat opałowy, zgodnie z postanowieniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W świetle cyt. wyżej przepisu ustawy o podatku od towarów i usług deputaty stanowią przekazanie towarów, które nie jest związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa, a czynione jest w celu zaspokojenia osobistych potrzeb pracowników. Zatem pierwszy warunek dot. opodatkowania tych czynności należy uznać za spełniony.

Ponadto, jeżeli spełniony jest drugi warunek, tzn. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przekazywanych towarów, wówczas czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki nie można potwierdzić opinii Strony, że wydawanie pracownikom drewna opałowego, tzw. deputatu opałowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące, na dzień jej datowania, przepisy prawa.

Podobne interpretacje: