Drukuj

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2011 r. (data wpływu 12 października 2011 r.) oraz pismem z dnia 21 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 października 2011 r. o podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz pismem z dnia 21 października 2011 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie m.in. gromadzenia, sprzedaży hurtowej złomu, odpadów metalowych i niemetalowych przeznaczonych do powtórnego wykorzystania.

Od dnia 1 kwietnia 2011 roku zmianie uległ system naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie między innym surowcami wtórnymi i złomem. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy stosuje się, jeżeli nabywcą złomu jest podatniku, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 7 cyt. ustawy). Przyjęte regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu.

Sposób dokumentowania transakcji sprzedaży złomu określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. nr 64, poz. 332, art. 106 ust. 1a, tj. podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzająca w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust 1a, 2, 4, 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

1a - w przypadkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest on zarejestrowany jako czynny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług oraz nie korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie między innymi gromadzenia, sprzedaży hurtowej złomu, odpadów metalowych i niemetalowych przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. Złom i odpady metalowe i niemetalowe przeznaczone do powtórnego wykorzystania przed odsprzedażą nie są poddawane dalszej obróbce technologicznej.

 1. PKWiU 38.11.51.0 odpady szklane,
 2. PKWiU 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 3. PKWiU 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 4. PKWiU 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 5. PKWiU ex 38.32.29.0 surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom,
 6. PKWiU 43.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokumentując sprzedaż złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (poz. 780) Dz. U. Nr 68, poz. 360 § 5, ust. 15 na podstawie faktury VAT w rubryce dotyczącej stawki VAT można wpisać oznaczenie typu: NP (nie podlega), BP (bez podatku), ND (nie dotyczy), a w rubryce dotyczącej kwoty podatku czy można wpisać „0” (zero)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (poz.780) Dz. U. Nr 68, poz. 360 § 5, ust. 15 należy dokumentować fakturą VAT w której w rubryce dotyczącej stawki VAT nie wpisuje się żadnej adnotacji typu: NP, BP, ND, a rubryka dotycząca kwoty podatku powinna być pusta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Ww. załącznik nr 11 określający wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, obejmuje:

 1. PKWiU ex 24.10.14.0 - granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykłe ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu;
 2. PKWiU ex 24.45.30.0 - pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych;
 3. PKWiU 38.11.51.0 - odpady szklane;
 4. PKWiU 38.11.54.0 – pozostałe odpady gumowe;
 5. PKWiU 38.11.55.0 - odpady z tworzyw sztucznych;
 6. PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal;
 7. PKWiU 38.12.27 - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne;
 8. PKWiU ex 38.32.29.0 - surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeżeli nabywcą lub usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 7 ustawy).

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku (art. 106 ust. 1a ustawy).

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem.

Z § 5 ust. 15 ww. rozporządzenia wynika, że faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z przepisami ustawy jest nabywca towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają:

 1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub
 2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
 3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”.


Ze złożonego wniosku wynika, że będąc czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie między innymi gromadzenia, sprzedaży hurtowej złomu, odpadów metalowych i niemetalowych przeznaczonych do powtórnego wykorzystania (PKWiU 38.11.51.0 odpady szklane, PKWiU 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych, PKWiU 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, PKWiU 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, PKWiU ex 38.32.29.0 surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom, PKWiU 43.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu). Złom i odpady metalowe i niemetalowe przeznaczone do powtórnego wykorzystania przed odsprzedażą nie są poddawane dalszej obróbce technologicznej.

Mając na uwadze analizę sprawy, jak również przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że regulacja art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy złomu i odpadów. W tym przypadku uwzględniając, iż mechanizmem odwróconego obciążenia, objęto na mocy załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, towary o których mowa we wniosku – z tytułu dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy, w oparciu o dyspozycję art. 17 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 17 ust. 7 cyt. ustawy, obowiązek rozliczenia podatku należnego został przeniesiony na nabywcę. Z tych też względów, działając w charakterze dostawcy, Zainteresowany winien wystawić fakturę VAT z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 106 ust. 1a ustawy i § 5 ust. 15 rozporządzenia, w treści której nie wykazuje stawki ani kwoty podatku, jak również należności wraz z podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: