Drukuj

Czy wydanie plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Cukrowni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności wydania plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z w/w wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż Podatnik, jako producent cukru (cukrownia), wydaje plantatorom buraków cukrowych wysłodki. Wydanie wysłodków stanowi tzw. świadczenie dodatkowe, do którego wykonania cukrownia jest zobowiązana na podstawie zawartej umowy kontraktacji (wzór załączony do wniosku). Miejscem wydania wysłodków jako premii rzeczowej jest miejsce przerobu buraków (cukrownia). Za tonę dostarczonych buraków, plantatorowi należy się 0,5 tony prasowanych wysłodków mokrych, przeliczonych na zawartość 10% suchej masy, albo ustalona przez producenta cukru ilość wysłodków suszonych, z tym że odbiór przez plantatora wysłodków prasowanych i suszonych powinien nastąpić w trakcie trwania kampanii. W razie późniejszego zgłoszenia plantatora uprawnienie do odbioru wysłodków prasowanych i suszonych wygasa i nie podlega realizacji. W przypadku rezygnacji przez plantatora z wysłodków lub ich nieodebrania do końca kampanii cukrowej - cukrownia nie wypłaca plantatorowi ekwiwalentu pieniężnego. Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez plantatora uprawnia cukrownię do dostarczenia plantatorowi odpowiedniej ilości wysłodków na jego koszt do gospodarstwa.

Podatnik, uważa, iż nieodpłatne wydanie plantatorom wysłodków stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak ze względu na powstałe rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie, wnosi o wskazanie, czy czynność ta rzeczywiście podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 613 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93), przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Świadczeniami dodatkowymi, stosowanie do art. 615 Kodeksu cywilnego, ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1. zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2. pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3. premie pieniężne;
4. premie rzeczowe.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), a towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, (...), a także grunty (art. 2 pkt 6 cyt. ustawy). Na podstawie art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 3 cyt. ustawy). Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 złotych, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125 % wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym.

W związku z brzmieniem powyższych przepisów odczytywanych łącznie trzeba stwierdzić, iż nieodpłatne wydanie rolnikom wysłodków buraczanych (tzw. premia rzeczowa) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa Podatnika - jeśli Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją czynności wydania wysłodków. Wydanie wysłodków określonemu odbiorcy nie podlegałoby opodatkowaniu, gdyby wartość towarów nieodpłatnie przekazywanych mu w roku podatkowym nie przekraczała 50 złotych, a łączna wartość nieodpłatnych przekazań towarów na rzecz różnych podmiotów nie przekraczałaby 0,125 % wartości sprzedaży opodatkowanej Podatnika w poprzednim roku podatkowym.

W konsekwencji, stanowisko wyrażone w tym zakresie przez Podatnika w złożonym wniosku trzeba uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: