Drukuj

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania drewna na podstawie umowy darowizny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starostwa z dnia 15.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Wnioskiem z dnia 15.05.2007 roku Starostwo zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Starostwo, działając jako jednostka wykonująca zadania powiatu, nosi się z zamiarem przekazania w formie darowizny Gminie dziewięciu sztuk topoli rosnących w pasie drogi powiatowej. Jak pisze Wnioskodawca, przekazanie nastąpi na podstawie umowy darowizny po uprzednim ścięciu drzew przez Gminę, na jej koszt. Przekazanie drewna stanowić będzie jednorazową i nieodpłatną czynność, co do której Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wartość przedmiotowej darowizny oszacowano na około 500 zł.

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania drewna na podstawie umowy darowizny. Zdaniem Podatnika, nieodpłatne przekazanie drewna na podstawie umowy darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku informuje: zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju a także import i eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie zaś do przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w związku z dokonaną czynnością darowania drewna nie przysługiwało Podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec powyższego należy uznać, iż czynność polegająca na przekazaniu drewna, dokonana na podstawie zawartej z Gminą umowy darowizny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: