Drukuj

Czy wydanie drewna opałowego pracownikom jako deputat opałowy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2005 r. (data wpływu - 21 października 2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania pracownikom drewna opałowego jako "deputatu opałowego".

W dniu 21 października 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem skierowanego wniosku jest kwestia czy czynność wydania drewna opałowego pracownikom Nadleśnictwa jako "deputatu opałowego" stanowi czynność opodatkowaną na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. We wniosku Nadleśnictwo wyraziło pogląd, że wydanie drewna opałowego w formie deputatów nie powinno stanowić podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ czynność ta wynika ze zobowiązujących pracodawcę przepisów zawartych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - § 15 i ma charakter obligatoryjny. Brak realizacji tych świadczeń stanowi naruszenie praw pracowniczych. W ocenie wnioskodawcy fakt ten potwierdzałby związek wydania drewna opałowego z prowadzeniem działalności, a nie z przekazaniem towarów na cele osobiste pracowników.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego zawartego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub części.

Z treści § 15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wynika, że pracownik otrzymuje w naturze bezpłatnie drewno opałowe w ilości 30 mp grubizny opałowej sosnowej rocznie lub, na jego wniosek, równowartość w gotówce obliczoną w w oparciu o średnią cenę w/w drewna w Lasach Państwowych w grudniu roku poprzedniego. Z treści tego postanowienia cytowanego Układu wynika, że pracownik otrzymuje wyżej wymienione drewno na cele osobiste, a nie związane z działalnością przedsiębiorstwa wydającego ten deputat. Zatem przekazanie wyżej wymienionego drewna opałowego w formie deputatu przez Nadleśnictwo na rzecz zatrudnionych u niego pracowników jest dostawą towarów w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli został spełniony warunek określony w tym przepisie, tj. Nadleśnictwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

W związku z powyższym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie uznaje stanowisko przedstawione przez Nadleśnictwo we wniosku - za nieprawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego uwzględnionego przez Nadleśnictwo we "własnym stanowisku " zawartym w tym wniosku i traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

Podobne interpretacje: