Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT podatnik powinien zastosować w przypadku sprzedaży drewna kominkowego ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskodawca w dniu 31.08.2006 r., wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia:

- jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować w przypadku sprzedaży drewna kominkowego.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 15.11.2005 r. Firma Podatnika zajmuje się handlem drewnem kominkowym, sprzedawanym w postaci polan, okrąglaków, gałęzi. Do produkcji wyżej wymienionego drewna wykorzystuje zarówno drewno zakupione z 22% jak i 7% stawką podatku VAT. Od 19.08.2006 r. Wnioskodawca stał się płatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Podatnika, przy sprzedaży produkowanego przez jego firmę drewna kominkowego powinien zastosować 7% stawkę podatku VAT. Według telefonicznych informacji uzyskanych w Urzędzie Statystycznym w Kielcach symbol PKWiU dla sprzedaży w/w towaru jest następujący: 02.01.14.

W przedstawionym zapytaniu Wnioskodawca pyta czy :

- jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować w przypadku sprzedaży drewna kominkowego?

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika , Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko wnioskodawcy dotyczącego interpretacji przepisów podatkowych w zakresie sprzedaży drewna kominkowego.

Zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach generalną zasadą zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT - jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową 22%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednakże niższe stawki podatkowe. Towary bądź usługi, przy dostawie których stosuje się preferencyjne stawki wymienione są w załącznikach do ustawy o VAT, a także w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w tejże ustawie. Ponadto ustawa zawiera upoważnienie dla Ministra Finansów do obniżania stawek podatkowych w drodze rozporządzenia.

Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż zarówno towary jak i usługi (z wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, o czym stanowi art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy o VAT. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku jakichkolwiek trudności w ustaleniu właściwego grupowania może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (93-176 Łódź, ul. Suwalska 29).

Ustawa o VAT w dużej mierze preferencyjną stawkę uzależnia od symbolu PKWiU przewidzianego dla danego towaru czy usługi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod poz. 10 tego załącznika wymienione zostało drewno opałowe sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 02.01.14.

Zatem jeżeli produkowane przez Podatnika wyroby zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 02.01.14 (drewno opałowe), to opodatkowane są stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

W związku z powyższym w świetle zawartych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Podatnika w sprawie interpretacji przepisów podatkowych uważając, iż zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o VAT sprzedaż drewna kominkowego które mieści się w wyżej wymienionym grupowaniu PKWiU 02.01.14, jest opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Podobne interpretacje: