Interpretacje w temacie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy nabycia i dostawy używanych samochodów osobowych, nabywanych w krajach Unii Europejskiej (innych niż Polska) przez podatnika VAT czynnego zarejestrowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego wysyłki ( w wyżej opisanym przypadku t ...

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz 535), Spółka ma wątpliwości co do stosowania 0% stawki podatkowej w odniesieniu do usług pośrednictwa, usług agencyjnych związanych bezpośrednio z eksportem towarów m. in. do krajów Unii Europejskiej.

Odpowiadajac na zapytanie Spółki z dnia 21.04.2004 roku (wpływ do Urzędu 27.04.2004 roku), uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 roku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej opodatkowania usług bezpośrednio związanych ...

Czy prawidłowym jest zaliczenie zakupu dodatkowego materiału do powierzonego - do usług na ruchomym majątku rzeczowym, czy też do dostawy wewnątrzwspólnotowej?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Usługi te wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez Podatnika w dniu 29.11.1996r. z firmą mającą siedzibę w Niemczech. Przedmiotem tej umowy jest: 1) wykonywanie obić tapicerski ...

Rozliczenie kupionego (poza granicami Polski) samochodu ciężarowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola po ...

Podatnik sprowadza do dalszej odsprzedaży na terenie kraju towary z krajów Unii Europejskiej. Podmioty dokonujące dostawy tych towarów są zarejestrowanymi podatnikami od wartości dodanej. Jak należy rozliczyć takie transakcje na terenie kraju?

Odpowiedż: W myśl art . 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54,poz.535) nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki, jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT).Ustęp 2 tego ...

Czy do zastosowania 0% stawki VAT przy dokonywaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wystarczą następujące dokumenty:1.Specyfikacja towarowa, potwierdzająca czas i miejsce załadunku z własnoręcznym podpisem odbierającego. 2.CMR-list przewozowy odbiorcy wypełniony przez dostawcę z lewej strony druku,z podpisem i pieczątką odbierającego. 3.kontrakt zawarty z odbiorcą. 4. instrukcja wysyłkowo-załadowcza. 5. faktura z numerem NIP kupującego i sprzedającego

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz.U.Nr.137, poz.926 ze zm.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu odpowiada: Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w rożnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określone są mianem dostaw wewnątrzwspólnotowych .Dostawa ta stosownie do art.42 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towa ...

Czy podatnik podatku VAT, dokonujący nabyć i dostaw używanych środków transportu, posiadający numer VAT/UE obowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych motocykli przeznaczonych do dalszej odprzedaży na terytorium kraju? Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również przywóz na terytorium kraju, używanych motocykli zakupionych na terytorium Niemiec od osób fizycznych? Czy do dostawy na terytorium kraju ww. środków transportu ma zastosowanie art. 120 ust.4 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów ( pkt 1 ww. artykułu ) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju ( pkt 4 ww. artykułu ). Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa wyżej , rozumie ...

W jaki sposób należy udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy nabywca sam odbiera towary z magazynu dostawcy przy użyciu własnego środka transportu?

Definicja wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została uregulowana w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ). Zgodnie z w/w przepisem przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium ...

W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w którym miesiącu powstaje prawo odliczenia VAT od tego nabycia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. “Ordynacja podatkowa” (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2004r., w sprawie: w którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w którym miesiącu powstaje prawo odliczenia VAT od tego nabycia, wyjaśni ...

Dotyczy dokumentu potwierdzającego wewnątrzwspólnotową dostawę towarów /pkt 1/ oraz złota inwestycyjnego /pkt 2/.

pkt 1 Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE i w ramach prowadzonej działalności dokonuje dostaw dla kontrahentów z terytorium Unii – dostawa wewnątrzwspólnotowa, w związku z czym podatnik zwraca się z zapytaniem, jakie dokumenty są dowodem na to, że dostawa taka została dokonana, powołując przy tym przepis art. 42 ust. 3 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usłu ...

Generowanie strony w 9 ms