Drukuj

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarcza w zakresie handlu (dostaw towarów) na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Jednym ze współpracujących z Panem kontrahentów jest podmiot z Republiki Czeskiej, który oświadczył Panu, że jest podatnikiem zwolnionym z VAT w swoim kraju z tytułu niskiej wartości obrotu. Jednakże ten sam kontrahent podał Panu numer, który jest poprzedzony prefiksem właściwym dla państwa członkowskiego i odpowiada polskiemu numerowi wydawanemu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wystąpił Pan z zapytaniem, czy wystawiając fakturę na rzecz ww. podmiotu przysługuje prawo do zastosowania stawki odpowiedniej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w wysokości 0%, czy też dostawa ta podlega opodatkowaniu wg stawki krajowej w wysokości 22%? Stoi Pan na stanowisku, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę rozumie się wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju tj. Polski – taka transakcja ma miejsce w omawianym przypadku. Jednocześnie kontrahent podał swój numer NIP z prefiksem CZ co oznacza, iż jest zarejestrowanym podatnikiem na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2. Zatem zastosowanie stawki 0% na fakturze dokumentującej dostawę towaru na rzecz ww. podmiotu jest zgodne z powołanymi powyżej stawkami.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 113/ przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem że:

#61623; podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

#61623; podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W związku z powołanymi powyżej przepisami istotny jest status nabywcy, który, aby uznać transakcje za wewnątrzwspólnotową musi posiadać właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej, zawierający kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Co ważne, numer ten musi być właściwy i ważny. Jeżeli numer został uzyskany i zastosowany przez podatnika a następnie okaże się, iż numer ten nie jest numerem właściwym albo nie jest już numerem ważnym podatnika, oznaczać to będzie, iż podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie miał prawa do skorzystania ze stawki 0%. W konsekwencji, wystąpi konieczność skorygowania rozliczenia przy użyciu stawki właściwej dla dostawy krajowej.

Ponadto, Naczelnik tutejszego urzędu informuje, iż Podatnik może dokonać sprawdzenia numeru nabywcy np. przez dostępną w Internecie bazę wymiany informacji VIES, albo za pośrednictwem własnego urzędu skarbowego.

Reasumując, podatnik zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w Polsce będzie miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wówczas gdy dostawa ta będzie dokonana na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT w innym państwie członkowskim oraz gdy zostaną spełnione warunki, wynikające z powołanego powyżej przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r..

Jeżeli ww. warunki są spełnione, to rozliczenie podatku VAT następuje w kraju, do którego dokonywana jest dostawa, według stawek tam obowiązujących. Natomiast w przypadku dostaw towarów do podmiotów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, które nie są zarejestrowane dla celów podatku VAT, podatek winien być naliczony i rozliczony na zasadach ogólnych, obowiązujących w kraju dostawcy.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./ wniesienie z a ż a l e n i a podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. oraz od załączników po 0,50gr.

Podobne interpretacje: