Interpretacje w temacie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Ścieżka aktualnego tematu

Podatnik zwraca się z zapytaniem: jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy zakupie samochodu używanego ( nie będącego nowym środkiem transportu)?

Strona we wniosku występuje jako osoba prywatna a także jako podmiot gospodarczy. Strona prowadzi dzialalność gospodarcza w zakresie wykonywania robót budowlanych murarskich oraz w zakresie handlu hurtowego i detalicznego a także usług motoryzacyjnych i innych. W art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) zostały określone szczegółowe warunki kwa ...

Czy towar zakupiony od podatnika unijnego, a pochodzący z terytorium państwa trzeciego jest importerem, czy dostawą wewnątrzwspólnotową?

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazuje, iż jako Kupujący, zawarł w dniu 11 czerwca 2003 r. umowę z francuską spółką, na zakup fosforytów marokańskich. Z umowy wynika, że: - Sprzedający dokonuje zafrachtowania statku i kosztami obciąży Kupującego, - Sprzedający nabywa towar dla Kupującego na bazie Casablanca i czarteruje statek oraz ubezpiecza towar i fracht, następnie sprzedaje towar Kupującemu na ...

Kiedy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu cieżarowego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz sprzedaż tego samochodu na terytorium kraju?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów ( pkt 1 ww. artykułu ) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju ( pkt 4 ww. artykułu ).Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa wyżej , rozumie ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku transakcji zakupu bananów od firmy niemieckiej, która sprowadza towar z krajów poza unijnych i reguluje należności celne wynikające z dokumentu SAD( jako odbiorca), a firma polska płaci podatek VAT wynikający z tego dokumentu SAD do urzędu celnego, może potraktować tę transakcje jako import towaru czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i czy ma prawo ma do odliczania podatku naliczonego w świetle ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz. 535)?

Zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004.r. kwotę podatku naliczonego generują następujące czynności będące źródłem podatku naliczonego: 1)nabycie towarów i usług w kraju- udokumentowane fakturą, 2)dokonanie przedpłaty (zaliczki ,zadatku ,raty), wiążące się z powstaniem obowiązku podatkowego- udokumentowane fakturą, 3)dostawa towarów będąca przedmiotem komisu o ...

Czy po 1 maja 2004r. sprowadzony z zagranicy używany samochód będzie opodatkowany stawką 22% VAT.

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprowadzonego przez osobę fizyczną z zagranicy używanego samochodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w oparciu o art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje przedpłat na rzecz kontrahenta europe ...

Strona dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przy czym producent wystawił fakturę w dniu 06.04.2004 r., zapłata nastąpiła przed dniem 30 kwietnia 2004 r., zaś towar przekroczył granicę RP w maju 2004 r., w związku z czym pytanie brzmi: br.wg kursu średniego NBP z jakiego dnia przeliczyć EURO na PLN - z dnia wystawienia faktury przez producenta czy z dnia wystawienia faktury wew. w dniu 20 maja 2004 r.?

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia przez podatnika podatku od wartości dodanej faktur potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnąt ...

Dotyczy: procedury zakupu, tzn. czy nabycie samochodu ciężarowego od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej mającej miejsce zamieszkania w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz o warunki odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do tego samochodu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, w odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2004r., uzupełnione pismem z dnia 09.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Pyta Pan o procedurę zakupu, tzn. czy n ...

Dotyczy zastosowania procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia w przypadku otrzymania faktury ze Szwajcarii.

Strona zwróciła się z prośbą o możliwość naliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wskazując podstawę do jego obliczenia kwotę z faktury ze Szwajcarii. W czerwcu 2004 r. zawarto umowę z producentem profesjonalnego sprzętu fotograficznego z siedzibą w Belgii na dostarczenie sprzętu. Towar został dostarczony bezpośrednio z Belgii. Przesyłka nie zawierała faktury ani dokumentu SAD. ...

Czy dostawę można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wn ...

Generowanie strony w 6 ms