Drukuj

Czy w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej Wnioskodawca jest zobowiązany zgodnie z art. 103 ust 4 i ust 5 do złożenia informacji VAT 23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2011 r. (data wpływu 19 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki i złożenia informacji VAT 23 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki i złożenia informacji VAT-23.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W marcu 2011 r., Wnioskodawca kupił od kontrahenta niemieckiego, będącego podatnikiem podatku VAT, koparkę kołową. Koparka została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i została sklasyfikowana w grupie 5 KŚT – Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych. Koparka nie podlega rejestracji na terytorium kraju. Została wyprodukowana i przyjęta do używania w 1995 r. Moc silnika koparki wynosi 65 kilowatów. Nabycie koparki stanowi WNT w rozumieniu ustawy VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej Zainteresowany jest zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 do złożenia informacji VAT 23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej nie ciąży na nim obowiązek złożenia informacji VAT-23 i zapłaty wciągu 14 dni od nabycia podatku VAT, ponieważ koparka nie jest środkiem transportu, lecz maszyną budowlaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Na mocy art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

  1. nabywcą towarów jest:
    1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
    2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
       - z zastrzeżeniem art. 10;
  2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Przepis ust. 1 – stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy – stosuje się również w przypadku, gdy:

  1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
  2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2

   - jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W marcu 2011 r. dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki kołowej, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i została sklasyfikowana w grupie 5 KŚT – Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych. Wnioskodawca wskazał, iż koparka nie podlega rejestracji na terytorium kraju. Została wyprodukowana i przyjęta do używania w 1995 r. Moc silnika koparki wynosi 65 kilowatów.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą złożenia informacji VAT-23 i zapłaty podatku VAT z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki.

Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy).

W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika – art. 103 ust. 5 ustawy.

Stosownie do art. 103 ust. 6 ustawy informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

Na mocy art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, przez nowe środki transportu rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy (…).

Jak wynika z powyższego, jeżeli podatnik podatku od towarów i usług (rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych), przywozi nabyty z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu, który będzie chciał zarejestrować na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski – jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT-23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki kołowej, która jak sam wskazał jest maszyną budowlaną.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż zgodnie z internetową, wolną encyklopedią „Wikipedia” – maszyny budowlane to grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych.

Wg powszechnie przyjętego podziału tego typu urządzeń, koparka jest zaliczana do maszyn do robót ziemnych („http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyny_budowlane”).

Idąc dalej za ww. encyklopedią, koparka to maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Koparki są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych(http://pl.wikipedia.org/wiki/Koparka).

Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport (http://pl.wikipedia.org/wiki/Środki transportu”).

Uwzględniając powyższe należy wskazać, że koparka – maszyna budowlana nie jest środkiem transportu. Tym samym, Zainteresowany w związku z jej nabyciem nie był zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu, na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, jak i złożenia informacji VAT-23, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy. Wnioskodawca zobowiązany był natomiast do rozliczenia przeprowadzonej transakcji nabycia koparki kołowej jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: