Drukuj

Strona w roku 2005 odprawia towary sprowadzane z Chin przez przedstawiciela podatkowego w Wolnym Porcie Hamburgu. Przedstawiciel podatkowy poinformował Stronę o konieczności zapłaty za cło. Strona uzyskała też informację, że podatek od importu będzie podlegał naliczeniu i odliczeniu w deklaracji VAT -7 za dany miesiąc bez fizycznej wpłaty na rachunek Izby Celnej. Jednocześnie Strona ustaliła, że powstał w stosunku do niej obowiązek sporządzenia deklaracji INTRASTAT, ponieważ towary importowane w Wolnym porcie Hamburgu nabierają cech towaru Wspólnotowego pomimo, iż pochodzą z państwa trzeciego. Według Strony przy imporcie towarów przez Wolny Port Hamburg należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości towarów, wprowadzić tą wartość do rejestru importowego i wykazać w deklaracji VAT -7 w części dotyczącej podatku naliczonego. Jednocześnie na podstawie faktury wewnętrznej naliczyć tą samą wartość podatku, wykazać w/w transakcje w ten sam sposób jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wprowadzić do rejestru i wykazać w części dotyczącej podatku należnego deklaracji VAT -7, co skutkuje obowiązkiem wypełniania deklaracji podsumowujących VAT-UE oraz INTRASTAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w roku 2005 odprawia towary sprowadzane z Chin przez przedstawiciela podatkowego w Wolnym Porcie Hamburgu. Przedstawiciel podatkowy poinformował Stronę o konieczności zapłaty za cło. Strona uzyskała też informację, że podatek od importu będzie podlegał naliczeniu i odliczeniu w deklaracji VAT -7 za dany miesiąc bez fizycznej wpłaty na rachunek Izby Celnej. Jednocześnie Strona ustaliła, że powstał w stosunku do niej obowiązek sporządzenia deklaracji INTRASTAT, ponieważ towary importowane w Wolnym porcie Hamburgu nabierają cech towaru Wspólnotowego pomimo, iż pochodzą z państwa trzeciego.
Według Strony przy imporcie towarów przez Wolny Port Hamburg należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości towarów, wprowadzić tą wartość do rejestru importowego i wykazać w deklaracji VAT -7 w części dotyczącej podatku naliczonego. Jednocześnie na podstawie faktury wewnętrznej naliczyć tą samą wartość podatku, wykazać w/w transakcje w ten sam sposób jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wprowadzić do rejestru i wykazać w części dotyczącej podatku należnego deklaracji VAT -7, co skutkuje obowiązkiem wypełniania deklaracji podsumowujących VAT-UE oraz INTRASTAT.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego ( a więc nienależącego do Wspólnoty) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku więc gdy przywóz towarów z państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty, nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W rezultacie czynność taka pozostaje obojętna z punktu widzenia podatku od towarów i usług i nie powinna być uwzględniana przez podatnika w rozliczeniach z tytułu tego podatku, w tym także wykazywana w deklaracji (VAT -7) po stronie podatku naliczonego.
Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonywanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z ust. 2 w/w artykułu ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce, jeżeli nabywcą towarów jest podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, albo też osoba prawna niebędąca podatnikiem, dostawcą zaś podatnik w w/w rozumieniu. Jak z powyższego wynika, do uznania czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów konieczne jest aby:

  • podatnik (nabywca) nabył prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w wyniku dostawy towarów dokonanej przez inny podmiot (dostawcę),
  • nabywca posiadał status podatnika podatku od towarów i usług lub podatnika od wartości dodanej albo też aby nabywcą była osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatkiem od wartości dodanej,
  • dostawca posiadał status podatnika podatku od towarów i usług lub podatnika podatku od wartości dodanej,
  • w wyniku dokonanej dostawy doszło do przemieszczenia towarów na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

Ponadto na mocy art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i czynności te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie odpowiada hipotezie normy prawnej wynikającej zarówno z art. 9 ust. 1 i 2, jak i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie wyczerpuje wszystkich określonych w tych przepisach przesłanek, od których spełnienia uzależniono uznanie czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W rezultacie opisana czynność polegająca na przemieszczeniu przez Stronę towaru, uprzednio przez nią zaimportowanego, z terytorium Niemiec na terytorium Polski dla potrzeb prowadzonej na tym terytorium działalności, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a tym samym nie powinna jako taka być uwzględniana przy dokonywaniu rozliczenia tego podatku.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż organem właściwym w sprawach podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (oraz INTRASTAT) jest stosownie do art. 33 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu celnego, w związku z czym kopia wniosku została przekazana organowi celnemu, w celu udzielenia w trybie art. 14 a § 1 ustawy -Ordynacja podatkowa odpowiedzi w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: