Drukuj

1) Czy Spółka mając status podatnika zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Słowacji może wystąpić jako drugi w kolejności uczestnik transakcji trójstronnej (bez obowiązku uiszczenia podatku), gdzie pierwszy wydaje towar bezpośrednio trzeciemu - firmie z Czech, a dostawa towarów jest dokonana pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim. Czy w tej transakcji pierwszy jej uczestnik - - może zastosować stawkę VAT O % dla dostawy towarów do Wnioskodawcy, zidentyfikowanego jako podatnik słowacki, podając na fakturze jego NIP -SK., 2) Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Słowacji nadal będzie mógł jako podatnik polski dokonywać do odbiorcy słowackiego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z uprawnieniem do zastosowania stawki VAT 0% ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), informuje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku Podatnika, wniesionym w dniu 28.10.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług.
Wnioskodawca kupuje w ... cynk metaliczny, a następnie dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wysyła go do swojego partnera handlowego w Czechach. Producent jest zainteresowany sprzedażą cynku w formule wykonanej przez siebie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
W tej sytuacji Wnioskodawca zamierza zarejestrować się dla celów podatku VAT w Słowacji, co umożliwi mu udział w transakcji trójstronnej, gdzie uczestnikami będą «WN,Wnioskodawca i odbiorca z Czech.

WniosKoaawca zwraca się z zapytaniem:
1) Czy Spółka mając status podatnika zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Słowacji może wystąpić jako drugi w kolejności uczestnik transakcji trójstronnej (bez obowiązku uiszczenia podatku), gdzie pierwszy wydaje towar bezpośrednio trzeciemu - firmie z Czech, a dostawa towarów jest dokonana pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim.
Czy w tej transakcji pierwszy jej uczestnik - - może zastosować stawkę VAT O % dla dostawy towarów do Wnioskodawcy, zidentyfikowanego jako podatnik słowacki, podając na fakturze jego NIP -SK.
2) Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Słowacji nadal będzie mógł jako podatnik polski dokonywać do odbiorcy słowackiego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z uprawnieniem do zastosowania stawki VAT 0%.
Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej muszą być spełnione łącznie dwa warunki, które w opisanym wyżej stanie będą dochowane:
a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

A zatem .... może, w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, dokonać dostawy do Spółki podając na fakturze jego NIP-SK i zastosować stawkę VAT 0%. Spółka może dokonać dostawy do firmy w Czechach. Transakcja będzie wolna od VAT. Towar jest wysyłany bezpośrednio z Polski do Czech. Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zapłaci firma z Czech.
W ocenie Wnioskodawcy może ona dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do odbiorcy w Słowacji, a fakt rejestracji podatkowej w tym kraju będzie względem tej operacji gospodarczej neutralny.
Cytowana ustawa w art. 13 ust. 1 i 2 określa wprost, co jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów: wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest (tu) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Spełniając powyższe warunki Spółka może dokonać dostawy na Słowację ze stawką VAT 0%.
Odpowiadając na przedstawione zapytanie tut. Urząd Skarbowy wyjaśnia:

Ad.1 Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy wewnątrzwspólnotową transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki:
1) dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika,
2) drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie może posiadać siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka,
3) drugi w kolejności podatnik musi stosować wobec pierwszego i ostatniego w kolejności ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
4) ostatni w kolejności podatnik musi stosować numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
5) ostatni w kolejności podatnik zostaje wskazany przez drugiego w kolejności podatnika jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
Spełnienie wszystkich powyższych warunków powoduje, że rozliczenie podlega tzw. procedurze uproszczonej.
Jednakże, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka występuje w procedurze uproszczonej jako drugi z kolei Podatnik, zarejestrowany jako VAT-UE w Słowacji. Tym samym Wnioskodawca musi ustalić jak słowackie przepisy podatkowe rozstrzygają rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. Przepisy art. 135 - 138 ustawy o PTU mają zastosowanie wówczas, gdy pierwszym, drugim bądź ostatnim w kolejności podatnikiem jest podmiot zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. Pierwszy z wymienionych podmiotów w opisanej trójstronnej transakcji, tj. ... fakturując dostawę na rzecz Wnioskodawcy (tu podatnika zarejestrowanego na Słowacji) realizuje dostawę wewnątrzwspólnotową, podlegającą opodatkowaniu wg stawki 0%. Fakt, że towary przemieszczane są nie do kontrahenta wskazanego na fakturze a do innego kraju Wspólnoty, nie stanowi przeszkody do orzeczenia o zaistnieniu dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Ad.2 Tut. Urząd potwierdza stanowisko Spółki. Fakt dokonania przez Podatnika rejestracji dla celów rozliczenia VAT na Słowacji nie zamyka Wnioskodawcy zidentyfikowanemu dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług w Polsce, prawa do realizowania z Polski dostaw w handlu wewnątrzwspólnotowym dla kontrahentów ze Słowacji. W sytuacji realizowania takich dostaw Wnioskodawca winien powoływać numer nadany w Polsce poprzedzony kodem PL.

Podobne interpretacje: