Interpretacje w temacie: Szczególne przypadki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem

Ścieżka aktualnego tematu

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości własnego stanowiska, zgodnie z którym fakt, iż sprzedawane kontrahentowi niemieckiemu meble wykonane są w 80% z materiałów będących własnością spółki, natomiast wartość tkaniny obiciowej stanowi jedynie 20% wartości gotowego produktu, przesądza o uznaniu, iż przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy i zastosować stawkę podatku VAT 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy.

Stan faktyczny: Podatnik (spółka zarejestrowana dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych) zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych, sprzedawanych do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do produkcji mebli używa, oprócz materiałów własnych, także materiały powierzone przez odbiorcę gotowych mebli. Powierzone tkaniny i elementy ratanowe stanowią własność odbiorcy mebli. Ocena prawna stanu fakty ...

Jak powinno wyglądać rozliczenie odpadów powstałych po wykonaniu usług szycia odzieży roboczej z materiałów powierzonych przez kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej?.

Pismem z dnia 19 listopada 2004r. złożonym w dniu 9 grudnia 2004r. uzupełnionym w dniu 22 grudnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. rozliczenia odpadów powstałych po wykonaniu usług szycia odzieży roboczej z materiałów powierzonych przez kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej . Stan faktyczny : Podatnik wy ...

Wnioskująca dokonała w dniu 24.04.2003 r. importu towaru. Ponieważ Spółka reklamowała przedmiotowy towar, kontrahent austriacki udzielił Jej rabatu na kwotę 2.749,07 Euro na podstawie noty uznającej z datą 13.10.2003 r. Podatnik powyższą notę po raz pierwszy otrzymał 6.07.2004 r. W związku z powyższym Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy należy wyżej wymienioną notę ująć w rejestrach VAT oraz z jakim kursem należy ją wycenić?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca dokonała w dniu 24.04.2003 r. importu towaru. Ponieważ Spółka reklamowała przedmiotowy towar, kontrahent austriacki udzielił Jej rabatu na kwotę 2.749,07 Euro na podstawie noty uznającej z datą 13.10.2003 r. Podatnik powyższą notę po raz pierwszy otrzymał 6.07.2004 r. W związku z powyższym Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy należy ...

Czy przemieszczenie przez Podatnika podatku od towarów i usług z Niemiec na terytorium Poski towarów, które wcześniej były przez niego tam zaimportowane, stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa( Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005 r.- tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej :- uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Dotyczy zaliczenia jako importu towarów, czynności przywozu towarów z Chin do Polski, których odprawa celna obejmująca towar procedurą dopuszczenia do obrotu odbyła się na terytorium innego państwa członkowskiego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej “…” w … z dnia 3 stycznia 2005r. (uzupełnionego pismami z dnia 24 stycznia 2005r. oraz z dnia 14 lutego 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawiam uzn ...

Czy dokonanie odprawy celnej przez pośrednika fiskalnego na terenie Niemiec,i późniejsze przekazanie towaru importerowi mającemu siedzibę na terenie Polski wypełnia przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy z art.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ww. ustawy VAT pod pojęciem importu towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 5 ww. ustawy VAT, przez terytorium kraju - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przez terytorium państwa trzeciego - rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. S ...

Jak należy rozliczyć podatek VAT od importu towarów sprowadzonych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec i przywiezionych do siedziby Spółki na terytorium kraju?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka w ramach prowadzonej działalności handlowej dokonała importu towarów z Chin. Towary dostarczone zostały do Hamburga, gdzie dokonano odprawy celnej i uiszczono należne cło. Następnie towary zostały dostarczone do siedziby Spółki na terytorium kraju. Odprawy celne dokonane zostały przez upoważnionych Przedstawicieli Fiskalnych w Hamburgu działających ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przekazania przez węgierską Spółkę "matkę" samochodów osobowych stanowiacych jej własność na potrzeby oddziału z siedziba na terytorium Polski.

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Spółki węgierskiej z siedzibą na Węgrzech. Spółka węgierska prowadząc działalność gospodarcza w analogicznym zakresie jak oddział polski dysponuje na terenie Węgier środkami trwałymi, w tym również samochodami osobowymi, z których to część zamierza przekazać na potrzeby oddziału polskiego. Prz ...

Spółka dokonała przywozu towarów spoza terytorium Wspólnoty. Dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze UE nastąpiło w Holandii przez przedstawiciela pośredniego - firmę holenderską. Pośrednik uiścił cło, zaś Spółka chce rozliczyć podatek VAT od importu towarów na podstawie dokumentu celnego w Polsce. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...

Jak należy zdefiniować przemieszczenie towarów z terenu Niemiec na teren Rzeczypospolitej Polskiej uprzednio przywiezionych na teren Wspólnoty z Chin oraz Stanów Zjednoczonych ? Czy transakcję tę należy zakwalifikować w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. jako import towarów czy też jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik dokonuje przywozu towarów handlowych (rękawice robocze oraz używane samochody osobowe w celu dalszej odsprzedaży) z Chin oraz Stanów Zjednoczonych na teren Wspólnoty Europejskiej poprzez Republikę Federalną Niemiec gdzie odbywa się odprawa celna (zakończenie procedury celnej następuje na terytorium Niemiec). Przed niemiecki ...

Generowanie strony w 4 ms