Drukuj

Pytanie dotyczy stawki podatku przy wynajmie sali gimnastycznej dla stowarzyszeń i fundacji, które użytkują salę na cele sportowe w ramach działalności statutowej.

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 09.06.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zawartej w pkt 4 wniosku, dotyczącej stawki podatku przy wynajmie sali gimnastycznej dla stowarzyszeń i fundacji, które użytkują salę na cele sportowe w ramach działalności statutowej jest prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 09.06.2005 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wraz z wnioskiem złożono pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 22.02.2005 r. nr OK-5672/KU-1241/2005.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cyt. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Podatnik zwrócił się do tut. Organu Podatkowego o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym usługi wynajmu sali gimnastycznej dla stowarzyszeń i fundacji, które użytkują ją na cele sportowe w ramach swojej działalności statutowej podlegają opodatkowaniu stawką 7%, jako wymienione w poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT. Zgodnie z ww. opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi wynajmu sali gimnastycznej dla osób fizycznych, firm, stowarzyszeń, fundacji - na cele sportowo-rekreacyjne, na zajęcia wychowania fizycznego, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.61.10.-00.00- "Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych".
Odnosząc się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stosuje się preferencyjną stawkę podatkową -7%- dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. W poz. 158 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych PKWiU 92.61. W załączonej przez Podatnika opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługa wynajmu sali gimnastycznej na cele sportowe sklasyfikowana została jako grupa PKWiU 92.61.10-00.00. Ponieważ, jak wskazuje Podatnik, usługa wynajmu sali gimnastycznej świadczy dla stowarzyszeń i fundacji, które użytkują ją na cele sportowe w ramach działalności statutowej, prawidłowe jest opodatkowanie powyższych usług podatkiem VAT w stawce 7%.
Powyższe oznacza, że stanowisko Podatnika wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.
Przypomina się, że prawidłowe zakwalifikowanie świadczonej usługi lub określonego wyrobu do właściwego grupowania PKWiU jest obowiązkiem Podatnika.
Zarządzeniem Nr 5 z dnia 05.11.2002 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 67) Prezes GUS postanowił, że od dnia 01.01.2003 r. do wydawania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych (PKWiU, PKOB, PCN) właściwy jest tylko jeden organ statystyczny - Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, 97-176 Łódź, ul. Suwalska 29.
Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: