Drukuj

Czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu do WM-US 17.06.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 50, poz. 11 z późn. zm.) dotyczące opodatkowania opłaty patentowej oraz zobowiązania wynikającego z umowy know-how, a także dotyczące faktur eksportowych wystawionych do podmiotów z krajów Unii Europejskiej oraz poza Unię, faktur zakupu wystawionych w miesiącu kwietniu, ale otrzymanych w maju oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia:

W piśmie z dnia 16.06.2004 r. Spółka zgłasza wątpliwości, czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską. Obie umowy zostały zarejestrowane w tutejszym organie podatkowym do dnia 14 maja 2004 r.

Zdaniem Spółki zarówno opłata patentowa płacona do USA jak i opłata za korzystanie z praw do technologii (know-how) płacona do Holandii jest zwolniona w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. od VAT na mocy przepisu przejściowego - art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się od podatku usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż wymienione w art. 4 pkt 2 lit. c i lit. e ustawy, o której mowa w art. 175, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu.

Z powyższego przepisu wynika, że na jego podstawie zwolniono od podatku VAT umowy licencji i sublicencji w rozumieniu prawa własności przemysłowej oraz w rozumieniu prawa autorskiego w odniesieniu do programu komuterowego, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT przed dniem 1 maja 2004 r.

Należy jednak stwierdzić, że zarówno w poprzedniej ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm) jak i w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega udzielanie licencji lub sublicencji. Wykonanie usługi następuje z dniem udzielenia licencji. Bez znaczenia pozostaje fakt, że płatności wynikające z takiej umowy następują najczęściej w okresie późniejszym. Usługa została wykonana w całości przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w związku z tym późniejsze płatności wynikające z takiej umowy nie mogą być obciążone podatkiem VAT. Potwierdza to zapis art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej(...). Z powyższego wynika, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów, ponieważ przeniesienie praw do know-how nastąpiło w 2003 r. Wykonanie usługi nastąpiło więc pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

Z pisma Spółki wynika także, że ma ona wątpliwości czy faktury eksportowe wystawione w miesiącu kwietniu 2004 r. dla podmiotów z krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii, do których SAD - karty 1A potwierdzone przez graniczny Urząd Celny wpłynęły do Spółki w maju br., po złożeniu deklaracji VAT za kwiecień 2004 r., albo gdy dostawa przekroczyła granicę 02 maja 2004 r., powinny być wykazane w deklaracji za miesiąc maj jako eksport ze stawką „0”, czy też nie? Według firmy wszystkie powyższe faktury eksportowe powinny być ujęte w deklaracji za maj 2004 r. jako eksport towarów (art. 149 ust. 2 ustawy o podatku VAT).

Zgodnie z art. 149 ust. 2 w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4-7 ustawy wymienionej w art. 175, otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.

W związku z tym Spółka ma prawo wykazać w deklaracji za miesiąc maj 2004 r. jako eksport ze stawką „0” sprzedaż eksportową do kraju Unii Europejskiej oraz poza Unię, jeżeli otrzymała potwierdzone przez graniczny Urząd Celny SAD-karty 1A w maju 2004 r.

Natomiast odnośnie faktur eksportowych wystawionych dla podmiotów z krajów Unii Europejskiej w przypadku, gdy przekroczenie granicy nastąpiło 02 maja 2004 r. należy stwierdzić, że nie mogą tu mieć zastosowania przepisy dotyczące eksportu towarów, ponieważ od dnia 01 maja 2004 r. eksport towarów następuje wówczas, gdy wywóz towarów następuje poza terytorium Wspólnoty.

Firma ma także problem, jak potraktować faktury za zakupione towary w Wielkiej Brytanii lub na Węgrzech, które były wystawione 30 kwietnia 2004 r. a dostawa towarów dotarła do Spółki dnia 04.05.2004 r. Zdaniem Spółki, ponieważ do tych faktur zakupu nie ma dokumentu SAD należy je potraktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, wycenić według kursu z dnia wystawienia faktury czyli 30.04.2004 r., oraz wystawić fakturę wewnętrzną za miesiąc maj 2004 r. stosując właściwe stawki podatkowe.

W myśl art. 176 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przepisy o wewnątrzwspólnotowym nabyciu stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Dlatego też zastosowanie w tym przypadku będzie miał art. 170 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., który stanowi: za import towarów uważa się również wykorzystanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po dniu 30 kwietnia, na terytorium kraju, przez podatnika lub każdy inny podmiot nie będący podatnikiem, towarów dostarczonych im przed dniem 1 maja 2004 r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli: przed dniem 01 maja 2004 r. do dostawy tych towarów na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych państw członkowskich miały lub mogły mieć zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące eksportu ustawy, o której mowa w art. 175, oraz przed dniem 01 maja 2004 r. nie został dokonany import tych towarów w rozumieniu tej ustawy.

Opisana przez Spółkę transakcja powinna być traktowana jako import towaru. W przeciwnym bowiem wypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru należałoby wykazać w kwietniu (w kwietniu bowiem została wystawiona faktura przez dostawcę).

W złożonym zapytaniu Spółka przedstawia swoje wątpliwości, związane z prawem do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przed 30 kwietnia 2004 roku, a otrzymanych po 1 maja 2004 roku.

Decydujące znaczenie dla określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktur będą miały przepisy obowiązujące w dacie otrzymania faktury. W związku z tym w stosunku do faktur wystawionych w kwietniu 2004 roku, ale otrzymanych przez podatnika w maju br., należy stosować przepisy dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ze wszystkimi tego konsekwencjami wg ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Podobne interpretacje: