Drukuj

Zakład ubezpieczeniowy w ramach swojej działalności przejmuje i zbywa przedmioty odzyskane po szkodach (są to w większości samochody osobowe). Przejęte przedmioty zostają dalej odsprzedane celem odzyskania części poniesionych wydatków związanych z wypłata odszkodowania. Podatnik zamierza kupić samochód pochodzący właśnie z takiej formy sprzedaży. Czy prawidłowa jest sprzedaż samochodów przez towarzystwo ubezpieczeniowe w cenie netto, a nie brutto, opodatkowane stawką VAT 22%.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej. Przy czym przez sprzedaż towarów, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2 tej ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 32 ww. ustawy podatnik zobowiązany jest wykazać na fakturze m. in. przedmiot sprzedaży i odpowiadającą temu przedmiotowi stawkę podatku VAT.
W przypadku sprzedaży samochodów dokonywanej przez zakłady ubezpieczeniowe, za które wcześniej zostało wypłacone odszkodowanie, podatnik sprzedaje samochód i tak określa przedmiot sprzedaży w dokumentach sprzedaży (fakturach). Sprzedaż samochodu zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu stawką 22 %.
Odrębną czynnością jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej, w której firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę, i odrębną czynnością – i to wywołującą skutki zobowiązujące na gruncie odrębnej umowy kupna–sprzedaży, przy której nie mamy do czynienia z zachowaniem tożsamości stron – jest sprzedaż samochodu. Pierwsza z tych czynności jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku VAT, a druga czynność jest opodatkowana według stawki 22%, zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy.

Uregulowanie wprowadzone ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 70, poz. 819) wskazujące, że jako czynność ubezpieczeniową uznaje się m. in. „przyjmowanie i zbywanie przedmiotów praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej” – nie ma znaczenia dla rozliczeń podatkowych. Dokonany w znowelizowanej ustawie podział czynności uważanych za działalność w zakresie ubezpieczeń jest jedynie wykazem czynności zarezerwowanych dla zakładów ubezpieczeń, w których działalność jest koncesjonowana.
Powyższe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, zawiera pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 22 stycznia 2002 r. stanowiące odpowiedź na interpelację poselską, i zgodne są urzędową interpretacją (nr PP1-7204/100/98KSz z 23 listopada 1998 r.) wydaną przez Ministra Finansów.

Podobne interpretacje: