Drukuj

Czy w przypadku sprzedaży całego przedsiębiorstwa należy skorygować podatek naliczony od zakupu zapasów, towarów handlowych, które dotychczs nie były wykorzystywane w działaności

W odpowiedzi na pytanie Spółki z dn. 13.11.2003r. (wpływ 15.11.2003r.) czy w przypadku sprzedaży całego przedsiębiorstwa należy skorygować podatek naliczony od zakupów zapasów, towarów handlowych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje, że stanowisko Spółki zawarte w przedmiotowym piśmie jest prawidłowe.

We wniosku o udzielenie odpowiedzi na temat obowiązku skorygowania podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu zapasów, towarów handlowych rozliczonego w poprzednich okresach przy sprzedaży przedsiębiorstwa stwierdzono, że Spółka w likwidacji dokonywała zakupów różnego rodzaju towarów w celu ich późniejszej sprzedaży lub wytworzenia usług. W momencie dokonywania zakupu Stronie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa zakupione towary handlowe, zapasy zostaną przejęte przez inną Spółkę i posłużą do wytworzenia usług opodatkowanych lub zostaną odsprzedane.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późń. zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Z art. 19 ust. 1 w związku z ust. 2 ww ustawy wynika, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedaż opodatkowaną, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów stwierdza, że Spółka jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług w momencie nabycia towarów i usług miała prawo do obniżenia podatku należnego podatek naliczony wynikających z faktur ich zakupu. W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym brak jest natomiast obowiązku dokonania zwrotu rozliczonego podatku naliczonego w przypadku sprzedaży Spółki prawa handlowego i tym samym obowiązku skorygowania deklaracji VAT-7 zmniejszającego podatek naliczony o kwoty wynikające z faktur zakupu zapasów, towarów handlowych nieodsprzedanych przez przejmowane przedsiębiorstwo.

Podobne interpretacje: