Drukuj

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługami zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 4 grudnia 2002 r. były między innymi usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej, obecnie są to usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Wynajem lokali na cele użytkowe jest usługą zakwalifikowaną zgodnie z Klasyfikacją Usług do grupowania 895 "Wypożyczanie sprzętu i pomieszczeń" i na podstawie cytowanego wyżej art. 2 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki określonej w art. 18 ust. 1 ustawy tj. 22%.

Mimo objęcia opodatkowaniem podatkiem VAT wynajmu lokali na cele użytkowe przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby te do końca 2002 r. mogły zwolnić się od tego obowiązku wybierając zwolnienie od podatku tj. składając oświadczenie o wyborze zwolnienia przed rozpoczęciem wykonywania usług najmu pod warunkiem, że wielkość przewidywanej wartości sprzedaży, czyli kwot należnych z tyt. najmu lokalu nie przekroczyła określonego limitu tj. na 2000 r. - 80.000zł., na 2001 r. - 39.800zł., na 2002r. - 38.500zł, w proporcji do okresu prowadzenia usług najmu (art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 cyt. ustawy).

Jeżeli jednak wynajmujący lokal na cele użytkowe nie zapłacił VAT i nie złożył oświadczenia o wyborze zwolnienia, zobowiązany był do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy) oraz do złożenia zaległych deklaracji podatkowych VAT-7.

Należy jednak podkreślić, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku VAT od 1.01.2003 r. podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem, że sprzedaż w tym okresie nie przekroczyła limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT (art. 14 ust. 7a cyt. ustawy o podatku VAT).

W omawianej sprawie nie złożyła Pani oświadczenia o wyborze zwolnienia przed rozpoczęciem usług najmu i tym samym od m-ca sierpnia 2000 r. stała się Pani czynnym podatnikiem podatku VAT, zatem ze zwolnienia z podatku VAT będzie Pani mogła skorzystać ponownie po upływie 3 lat tj. od m-ca września 2003 r. uwzględniając, iż osiągnięte obroty z tyt. najmu w latach 2000-2002 nie przekroczyły limitu sprzedaży wolnej od podatku i do m-ca września 2003 r. limit ten nie zostanie przekroczony tj. do m-ca września 2003 nie zostanie przekroczona kwota obrotu 40.900 zł.

Podobne interpretacje: